Gmina Charsznica
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500013650-N-2017 z dnia 16-08-2017 r.
Gmina Charsznica: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546785-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Charsznica, Krajowy numer identyfikacyjny 291010027, ul. ul. Kolejowa  20, 32-250   Charsznica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 41 3836110, e-mail urzad@charsznica.pl, faks 41 3836240.
Adres strony internetowej (url): www.charsznica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZEAS.261.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Charsznica, według linii oraz osobnych rozkładów jazdy, zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.). W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z przewozu w każdym autobusie przez osobę dorosłą wskazaną przez zleceniodawcę w celu zapewnienia opieki dzieci i uczniów podczas przewozu zgodnie obowiązkiem wynikającym zgodnie z art. 14a ust. 3 oraz 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z póź.zm). 3. Szczegółowy zakres zamówienia . Zadanie NR 1 a)Dowóz i odwóz młodzieży do Szkoły Podstawowej im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy, Przedszkola Samorządowego w Charsznicy TRASA Nr I Podlesice, Szarkówka, Szarkowiec, Miechów-Charsznica /szkoła, przedszkole/ łączna ilość osób – 85 ( 2 kursy przywóz, 2 kursy odwóz) b) Dowóz młodzieży do Szkoły Podstawowej im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy i Przedszkola Samorządowego w Charsznicy -TRASA Nr IV Uniejów – Kolonia, Miechów- Charsznica/szkoła, przedszkole/ łączna liczba osób – 42 ( 1 kurs przywóz) Zadanie Nr 2 a) Dowóz i odwóz do Szkoły Podstawowej im. A. Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy TRASA II. Uniejów-Parcela, Pogwizdów, Uniejów-Rędziny, Kępie, Marcinkowice, Charsznica, Miechów-Charsznica /szkoła,przedszkole/ łączna liczba osób – 48 dowóz i odwóz (1 kurs przywóz , 2 kursy odwóz) b) Odwóz ze szkoły 34 uczniów /Szkoła Podstawowa Pogwizdów , OP Uniejów Rędziny/ Zadanie Nr 3 Dowóz i odwóz młodzieży do Szkoły Podstawowej w Tczycy TRASA Nr III Podlesice, Dąbrowiec, Swojczany, Wierzbie, Jelcza , Tczyca /szkoła/ łączna liczba osób – 96 ( 2 kursy przywóz ,3 kursy odwóz)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69444.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi -Handel- Transport Anna Chmiel,26-060 Checiny
Email wykonawcy: biuro@muszkieter.pl
Adres pocztowy: Chęciny
Kod pocztowy: 26-060
Miejscowość: Charężów 6
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34980,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34980,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63600,00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie Nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 42592.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi-Handel -Transport
Email wykonawcy: biuro@muszkieter.pl
Adres pocztowy: Chęciny
Kod pocztowy: 26-060
Miejscowość: Charężów 6
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29250,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29250,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39000,00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62407.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi -Handel Transport
Email wykonawcy: biuro@muszkieter.pl
Adres pocztowy: Chęciny
Kod pocztowy: 26-060
Miejscowość: Charężów 6
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27840,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27840,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57600,00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych