``
 uchwała Nr V/19/2011 w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-18 14:59:41 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:02:01.
``

Strategia Integracji i Rozwiąz. Problemów Sołecznych.doc

 uchwała Nr V/20/2011 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Charsznica na lata 2011 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-18 15:14:39 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:03:50.
``
 uchwała Nr V/21/2011 w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy Charsznica Nr XLII/248/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2011 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-18 15:19:31 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:06:24.
``

wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w sprawie podatku od nieruchomości

wzór informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego

wzór informacji o lasach w sprawie podatku leśnego

wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

wzór deklaracji na podatek rolny

wzór deklaracji na podatek leśny

 uchwała Nr V/22/2011 w sprawie: określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-18 15:21:43 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:10:23.
``
 uchwała Nr V/23/2011w sprawie: ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłaty.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-19 08:41:04 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:11:21.
``
 uchwała Nr V/24/2011 w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-19 08:49:35 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:12:28.
 uchwała Nr V/25/2011 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:19:39.
 uchwała Nr VI/26/2011 w sprawie zmian w Planie odnowy miejscowości Podlesice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-20 11:45:14.
 uchwała Nr VI/27/2011w sprawie: powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-20 11:50:26.
 uchwała Nr VI/28/2011w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-20 11:54:29.
``
 uchwała Nr VI/29/2011w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-20 11:59:47 | Data modyfikacji: 2011-05-20 12:06:16.
 uchwała Nr VI/30/2011w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki położonej w Miechowie - Charsznicy przy ul. Żarnowieckiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-20 12:03:23.
 uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-20 12:12:41.
``
 uchwała budżetowa Nr VI/32/2011

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:42:18 | Data modyfikacji: 2011-05-20 14:51:38.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:58:23.
 uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr VI/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-23 09:08:58.
 uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-23 09:10:05.
 uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie: wystąpienia Gminy Charsznica ze Związku Międzygminnego ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach.h

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-23 09:12:57.
 Uchwała Nr VIII/37/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica dla nieruchomości Ciszowice, Swojczany, Szarkówka, Uniejów - Rędziny oraz w zakresie ustaleń zawartych w tekście planu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-06-28 09:36:57.
 Uchwała Nr VIII/38/2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-06-28 09:39:22.
 uchwała Nr IX/39/2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2010 rok

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-05 12:06:37.
 uchwała Nr IX/40/2011 w sprawie: absolutorium za rok 2010 dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-05 12:08:48.
 Uchwała Nr IX/41/2011 w sprawie: przystąpienia Gminy Charsznica do uczestnictwa i realizacji projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-05 12:12:23.
 uchwała Nr IX/42/2011 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-05 12:13:34.
 uchwała Nr IX/43/2011 w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na łwaników do Sądu Rejonowego w Miechowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-05 12:15:14.
 uchwała Nr X/44/2011w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-09-06 14:26:50.
 uchwała Nr X/45/2011 w sprawie: przyjęcia do realizacji zał. Nr 1 stanowiącego harmonogram realizacji projektu - Program Aktywności Lokalnej i zał. Nr 2 stanowiącego sposób finansowania realizacji programu PAL w 2011 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-09-06 14:37:33.
 uchwała Nr X/46/2011w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r,

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-09-06 14:39:00.
 uchwała Nr X/47/2011w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-09-06 14:39:59.
 uchwała Nr X/48/2011w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-09-06 14:40:49.
 uchwała Nr X/49/2011w sprawie:zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-09-06 14:43:27.
 uchwała Nr X/50/2011w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-09-06 14:44:35.
 uchwała Nr X/51/2011w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-09-06 14:46:06.
 uchwała Nr XI/52/2011 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:21:02.
 uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miechowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:26:07.
 uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie : skargi na działalność Wójta Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:27:25.
 uchwała Nr XI/55/2011 w sprawie : zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Charsznica a Gminą Szczucin powierzającego Gminie Szczucin realizację Programu :"Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego."

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:30:12.
 uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie : zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:31:11.
 uchwała Nr XI/57/2011 w sprawie : udzielenia dotacji celowej dla Gminy Szczucin.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:34:53.
 uchwała Nr XI/58 /2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:37:14.
 uchwała Nr XI/59/2011 w sprawie : zabezpieczenia środków dla PZOZ w Charsznicy na dofinansowanie zadania w ramach MRPO Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:53:22.
 uchwała Nr XI/60/2011 w sprawie : uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:55:46.
 uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie : zmiany w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Charsznica na lata 2010 - 2013.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:57:39.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:03:41.
 uchwała Nr XI/63/2011 w sprawie : zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 2011 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:07:25.
 uchwała Nr XI/64/2011 w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:26:21.
 uchwała Nr XI/65/2011 w sprawie : ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:27:51.
 uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:29:15.
 uchwała Nr XIII/67/2011 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:46:48.
 uchwała Nr XIII/68/2011 w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:48:30.
 uchwała Nr XIII/69/2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:08:04.
````
 Uchwała Nr XIV / 70 / 2011 w sprawie: przystąpienia przez Gminę Charsznica do realizacji projektu pt.:" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Charsznica" w ramach Priorytetu IX."Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ", Poddziałanie 9.1.2." Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:10:39 | Data modyfikacji: 2011-12-30 14:11:48.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:34:03.
 uchwała Nr XIV/72/2011 w sprawie: wyrażania zgody na odroczenie terminu płatności udzielonej pożyczki w 2010 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:35:49.
 uchwała Nr XIV/73/2011 w sprawie: wyrażania zgody na umorzenie pożyczki udzielonej w 2010 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesicach.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:38:57.
 uchwała Nr XIV/74/2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:39:47.
 uchwała Nr XIV/75/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:40:51.
 uchwała Nr XIV/76/2011 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:42:20.
 uchwała Nr XIV/77/2011 w sprawie: ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 2 września 2011 roku na działanie Wójta Gminy Charsznica w części dotyczącej zasadności finansowania przez Gminę Charsznica inwestycji na terenie działki Nr 90, stanowiącej własność Parafii Rzymsko – Katolickiej w Uniejowie – Parceli.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:43:41.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:43:41
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj