Statut Gminy

 


Załącznik Nr 1


                                       do uchwały Rady Gminy w Charsznicy


Nr V/31 /2003, z dnia 10 lutego 2003 r.


 


 


STATUT


GMINY


CHARSZNICA


 


 


 


Część I.


 


      Postanowienia ogólne


 


                   § 1.


Gmina zwana dalej gminą jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich mieszkańców.


                   § 2.


1.    Gmina obejmuje obszar o powierzchni 78,28 km2.


2.    Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.


3.    Siedzibą władz gminy jest Charsznica.


4.    Gmina obejmuje 18 sołectw.


§ 3.


 


1.    Gmina posiada osobowość prawną.


2.    Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych organów, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.


3.    Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.


 


§ 4.


Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.


Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej


wśród mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Rada Gminy na wniosek


zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady


gminy, mającej charakter konsultacyjny. Rada Gminy powołując młodzieżową radę gminy nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków.


 


§ 5.


1.    Do zakresu działania gminy jako zadania własne należą następujące sprawy:


1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,


2) Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody


    oraz gospodarki wodnej,


3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków   


   komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz  urządzeń sanitarnych, wysypisk i  


  unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną   


  oraz gaz,


4) lokalnego transportu zbiorowego,


5) ochrony zdrowia,


6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,


7) targowisk i hal targowych,


8) zieleni gminnej i zadrzewień,


9) cmentarzy gminnych,


10) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  


     i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu


     przeciwpowodziowego,


11) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów


     administracyjnych,


12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,


13) kultury w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,


14) edukacji publicznej,


15) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej,


     medycznej i prawnej,


16) gminnego budownictwa mieszkaniowego,


17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,


18) promocji gminy,


19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,


20) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


2.    Do właściwości organów gminy, jako zadania własne mogą przejść również inne


     zadania określone w przepisach odrębnych.


3.    Przekazanie gminie w drodze ustawy nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.


   § 6.


 


1. Gmina wykonuje nadto zadania zlecone określone ustawami oraz przejęte z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także z zakresu


organizacji i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.


2. Zadania zlecone i przejęte na podstawie porozumień, gmina wykonuje po


     zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.


 


§ 7.


 


1.    W celu wykonania zadań publicznych, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne


     a także zawierać umowy z innymi podmiotami,w tym z organizacjami pozarządowymi.


2.    Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą


     wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie


     w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.


 


§ 8.


1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje


     w drodze współdziałania międzygminnego.


2. Przystąpienie do związku międzygminnego wymaga zgody rady gminy.


§ 9.


 


1. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem swoich organów tj.  Rady Gminy


      i Wójta Gminy.


2. Działalność organów gminy jest jawna,


3. Jawność organów gminy i ich komisji oznacza, że przewodniczący podaje do


     wiadomości mieszkańców informację o terminie, miejscu, przedmiocie obrad oraz, że


     podczas obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu   


     dla niej miejsca.


4. Termin, miejsce, godzinę i program posiedzeń organów gminy i ich komisji    


     przewodniczący podaje do wiadomości mieszkańców gminy poprzez rozplakatowanie


     w miejscach publicznych zawiadomień, najpóźniej na 7 dni przed dniem ich 


     rozpoczęcia.


5. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów  gminy i ich  


     komisji oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje ono również informowanie 


     o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób


     oraz jednostek organizacyjnych w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy  


     publicznej i gospodarują mieniem gminy.


6. Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na  


     posiedzenia Rady Gminy i Komisji z możliwością   rejestracji dźwięku lub obrazu.


     O fakcie rejestracji przebiegu posiedzenia w/w organów, dziennikarz, radny jak


     i obywatel powinien powiadomić  przewodniczącego, ten zaś jest obowiązany  


     przekazać tę wiadomość wszystkim zainteresowanym.


7. Uprawnionym do dostępu do informacji są wszystkie osoby zainteresowane bez  


    potrzeby wskazywania interesu prawnego, bądź tylko faktycznego chcące uzyskać   


    informacje związane z działaniem organów gminy i ich komisji. Każdy mieszkaniec ma


    prawo wglądu do protokołów organów i ich komisji, robienia z nich odpisów, wyciągów


    bądź kserokopii. Udostępnianie dokumentów odbywa się w lokalu Urzędu Gminy w


    godzinach urzędowania, w pokoju  prowadzącym obsługę organów.


 


8.  Odmowa udzielenia informacji lub dostępu do dokumentów wymaga wydania decyzji 


     administracyjnej. Skarga na odmowę może być kierowana do Naczelnego Sądu  


     Administracyjnego.


 


9.  Ograniczenia praw wymienionych w pkt . od 2 – 8 mogą wynikać wyłącznie z ustaw.


                                   

 Status Gminy Charsznica

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2011-03-11 14:03:44 | Data modyfikacji: 2011-03-15 08:47:34.
 Zmiany w Statucie - Uchwała Nr IX/42/2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:27:05.
 Zmiany w Statucie - Uchwała Nr X/56/2015

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:28:28.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:28:28
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj