Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 (Aktualizacja 1)

 Plan zamówień 2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-05 15:04:33.
"Przebudowa oczyszczalini ścieków w
miejscowości Miechów-Charsznica"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5)

Informacja dla wykonawców nr 6

IINFORMACJA dla Wykonawców nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wykaz osób do punktacji, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 10 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Załącznik nr 11 Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik do PFU - Wariantowa koncepcja technologiczna

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:46:57.
"Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Charsznica"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3

Załącznik nr 7 wzór umowy - po modyfikacji

OGŁOSZENIE o zmianie Ogłoszenia

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Aktualny przedmiar robót dla zadania nr 2

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświdczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 10 Przedmiar zadanie 1

Załącznik nr 10 Przedmiar zadanie 2

Załącznik nr 10 Przedmiar zadanie 3

Załącznik nr 11 Dokumentacja Projektowa STWiOR - Zadanie 1

Załącznik nr 11 Dokumentacja Projektowa STWiOR - Zadanie 2

Załącznik nr 11 Dokumentacja Projektowa STWiOR - Zadanie 3

Załącznik nr 11 Dokumentacja Projektowa - Zadanie 3

Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa - pozwolenie na budowę zadanie nr 3

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:21:07.
"Remont 5 dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINASOWANIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia postępowania

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 1

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 2

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 3

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 4

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 5

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 1

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 2

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 3

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 4

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 5

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:16:15.
Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:16:15
Opublikowane przez: Anna Karpierz