Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019r
 Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019r.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-10 16:36:46.
Przebudowa dworca kolejowego w
Miechowie-Charsznicy wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części parteru budynku na Gminny
Ośrodek Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu nr 502769-N-2019 z dnia 2019-01-11

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 a - Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 2 - Oświdczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 - Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświdczenie wykonawcy o wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 - Przedmiar

Załącznik nr 10 -Dokumentacja projektowa: STWiOR

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10 - Dokumentacja budowlana: audyt energetyczny

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - Dokumentacja Projektowa: projekt cd.

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - przekrój i rysunki

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - rzuty parteru

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - zestawienie okien i drzwi

Załączznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:30:20.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:30:20
Opublikowane przez: Anna Karpierz