Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019r
 Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019r.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-10 16:36:46.
Przebudowa dworca kolejowego w
Miechowie-Charsznicy wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części parteru budynku na Gminny
Ośrodek Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510035300-N-2019

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja dla Wykonawców z dnia 23.01.2019r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 502769-N-2019 z dnia 2019-01-11

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 a - Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 2 - Oświdczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 - Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświdczenie wykonawcy o wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 - Przedmiar

Załącznik nr 10 -Dokumentacja projektowa: STWiOR

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10 - Dokumentacja budowlana: audyt energetyczny

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - Dokumentacja Projektowa: projekt cd.

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - przekrój i rysunki

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - rzuty parteru

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - zestawienie okien i drzwi

Załączznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:30:20.
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na
terenie Gminy Charsznica

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Roboty budowlane

Informacja o wynikach oraz o unieważnieniu postępowania

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców nr 4 z dnia 22.02.2019

Informacja dla wykonawców nr 3 z dnia 22.02.2019

Informacja dla wykonawców nr 2 z dnia 18.02.2018

Rysunki - wymiana okien

Informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 15.02.2019

Rysunki - elewacje budynków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1a - Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 2 - Oświdczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 - Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświdczenie wykonawcy o wykluczeniach

Załącznik nr 5 - Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 -Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 1

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 2

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 3

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 4

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 5

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 6

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - STWiOR

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Audyty

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 1 (ul. Kolejowa 7)

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 1 (ul. Kolejowa 20)

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 1 (ul. Sportowa 4)

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 2

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 3

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 4

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 5

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 6

Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:38:23.
Nadzór inwestorski nad inwestycjami: Zadanie
1-"Przebudowa dworca kolejowego w
Miechowie-Charsznicy wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części parteru budynku na Gminny
Ośrodek Kultury" Zadanie 2- "Termomodernizacja
budynków wielorodzinnych na terenie Gminy
Charsznica"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sprostowanie informacji o wynikach

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 1a: informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 1b: Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniach

Załącznik nr 5: Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:14:27.
Rewitalizacja centrum Gminy w miejscowości
Miechów-Charsznica: - budowa siłowni
zewnętrznej na terenie boiska Orlik; - budowa
altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni
utwardzonych z zagospodarowaniem terenu

Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr: 1 - Formularz oferty

Załącznik nr: 1a - Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr: 2 - Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr: 3 - Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr: 4 - Oświdczenie wykonawcy o wykluczeniach

Załącznik nr: 5 - Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załączznik nr: 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr: 7 - Wzory umowy

Załącznik nr: 8 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr: 9 - Przedmiar

Załącznik nr: 10 - Dokumentacja projektowa - SWIOR

Załącznik nr: 10 - Projekt budowlany - Budowa altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem terenu

Załącznik nr: 10 - Projekt budowlany - budowa obiektów małej architektury w miescach publicznych (siłownia zewnętrzna na terenie boiska "ORLIK")

Załącznik nr: 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-03-01 13:17:28.
Zbiorcze zestawienie ofert - przetarg
"Rewitalizacja centrum gminy w miejscowości
Miechów-Charsznica: - budowa siłowni
zewnętrznej na terenie boiska Orlik; - budowa
altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni
utwardzonych z zagospodarowaniem terenu"
 Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 18.03.2019r.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-18 15:17:34.
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na
terenie Gminy Charsznica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane nr 510080928-N-2019

Informacja o wynikach przetargu z dnia 12.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ

Załącznik nr: 1 - Formularz oferty

Załącznik nr: 1 a - Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr: 2 - Oświdczenie o niezaleganiu

Załącznik nr: 3 - Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr: 4 - Oświdczenie wykonawcy o wykluczenia

Załącznik nr: 5 - Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr: 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr: 7 - Wzór umowy

Załącznik nr: 8 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr: 9 - Przedmiar - Zadanie nr 1

Załącznik nr: 9 - Przedmiar - Zadanie nr 2

Załącznik nr: 9 - Przedmiar - Zadanie nr 3

Załącznik nr: 9 - Przedmiar - Zadanie nr 4

Załącznik nr: 9 - Przedmiar - Zadanie nr 5

Załącznik nr: 10 - Dokumentacja projektowa -STWIOR

Załącznik nr: 10 - Dokumentacja projektowa - Audyty

Załącznik nr: 10 - Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 1

Załącznik nr: 10 - Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2

Załącznik nr: 10 - Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 3

Załącznik nr: 10 - Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 4

Załącznik nr: 10 - Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 5

Załącznik nr: 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-03-21 14:00:40.
Rewitalizacja centrum gminy w miejscowości
Miechów-Charsznica: -budowa siłowni zewnętrznej
na terenie boiska Orlik; -budowa alatny, siłowni
zewnętrzznej oraz nawierzchni utwardzonych z
zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o udzieleiniu zamówienia

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr: 1 Formularz oferty

Załącznik nr: 1a Oświdczenie o podwykonawcach

Załączznik nr: 2 Oświdczenie o niezaleganiu

Załącznik nr: 3 Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr: 4 Oświdczenie wykonawcy o wykluczenia

Załącznik nr: 5 Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr: 6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr: 7 Wzór umowy

Załącznik nr: 8 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr: 9 Przedmiar

Załącznik nr: 10 Dokumentacja projektowa - SWIOR

Załącznik nr: 10 Dokumentacja projektowa - Siłownia zewnętrzna na terenie boiska "ORLIK"

Załącznik nr: 10 Dokumentacja projektowa - Budowa altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem terenu

Załącznik nr: 11 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-03-27 13:10:20.
Nadzór inwestorski nad inwestycją:
„Rewitalizacja centrum gminy w miejscowości
Miechów-Charsznica: - budowa siłowni
zewnętrznej na terenie boiska Orlik; - budowa
altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni
utwardzonych z zagospodarowaniem terenu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

INFORMACJA O WYNIKACH

Zbiorcze zestawienie ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi

SIWZ

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 1a: Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 1b: Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Oświdczenie wykonwcy o wykluczenia

Załącznik nr 5: Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:48:50.
Przebudowa dróg gminnych na obszarze
zdegradowanym w Miechowie-Charsznicy

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr: 1 Formularz oferty

Załącznik nr: 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr: 2 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr: 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr: 4 Oświadczeniw wykonawcy o wykluczenia

Załącznik nr: 5 Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr: 6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr: 7 Wzór umowy

Załącznik nr: 8 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr: 9 Przedmiar robót - zadanie nr 1

Załącznik nr: 9 Przedmiar robót - zadanie nr 2

Załącznik nr: 10 - STWIOR

Załącznik nr:10 Projekt budowlany - zadanie nr 1

Załącznik nr:10 Projekt budowlany - zadanie nr 2

Załącznik nr: 11 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:18:33 | Data modyfikacji: 2019-08-06 16:52:03.
Nadzór inwestorski nad inwestycją: "Przebudowa
dróg gminnych na obszarze zdegradowanym w
Miechowie-Charsznicy"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 1a: informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 1b: Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia

Załącznik nr: 5 Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:46:58 | Data modyfikacji: 2019-08-06 16:56:49.
Przewóz dzieci do szkoły i ze szkół na terenie
Gminy Charsznica w ramach komunikacji regularnej
(zakup biletów miesięcznych)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Informacja o wynikach

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

SIWZ

Załącznik nr 1: Wzór oferty

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5: Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 6: Wzór wykazu środków transportu niezbędnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7: Wzór wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 8: Wzór oświadczenia o podwykonawcach

Załącznik nr 9: Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik nr 10: Wzór umowy

Załącznik nr 11: Harmonogram przywozów i odwozów

Załącznik nr 12: Klauzula RODO

Załącznik nr 13: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2019-07-11 11:19:12.
Przetarg sprzedaż autobusu Autosan

Ogłoszenie - przetarg sprzedaż autobusu Autosan

Oświadczenie

Regulamin

Wzór umowy

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-02 10:30:07.
Data wprowadzenia: 2019-08-02 10:30:07
Opublikowane przez: Administrator Administrator