Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Informacja.odt

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:47:46 | Data modyfikacji: 2018-05-29 14:57:11.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17
października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska)
 Informacja RODO - USC.docx

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:25:59 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:35:58.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17
października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska)
 Informacja RODO ewidencja ludności.docx

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:32:06.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych)
 Informacja RODO dowody osobiste.docx

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:34:00.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla
projektu "eCharsznica – dostęp do Internetu
szansą na dynamiczny rozwój Gminy"

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na podstawie:

a) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2016 r.,

b) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 zwanego dalej „PO IG”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2016 r.,

c) Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2017-2013,

d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2017, str. 25),

e) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2016, str. 1),

f) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1).

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO IG.

4. Przekazane dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.

5. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO IG.
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

10. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.

11. Osoba, której przekazane dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 Klauzula informacyjna Beneficjenci PO IG-1.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-06 15:23:24 | Data modyfikacji: 2018-06-06 15:24:59.
Informacja o danych osobowych - Wymiana źródeł
ciepła na paliwa gazowe w gminie Charsznica

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Wójt Gminy Charsznica, z siedzibą Charsznica ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: rodo@adler.org.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
3. Podanie danych miało charakter dobrowolny, ale było konieczne do realizacji celów wyżej wymienionego projektu.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcamiPani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej
b) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
6. Pani/Pan mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 Informacja o danych osobowych - Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w gminie Charsznica.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:12:41 | Data modyfikacji: 2018-06-08 10:29:09.
Informacja o danych osobowych oraz
przysługujących uprawnieniach - Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Wójt Gminy Charsznica, z siedzibą Charsznica ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: rodo@adler.org.pl


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
3. Podanie danych miało charakter dobrowolny, ale było konieczne do realizacji celów wyżej wymienionego projektu.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej
b) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
6. Pani/Pan mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 Informacja o danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:22:27 | Data modyfikacji: 2018-06-08 10:28:43.
Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:22:27
Data modyfikacji: 2018-06-08 10:28:43
Opublikowane przez: Administrator Administrator