> Rok 2018

Rok 2018

 Uchwała Nr XXXV/240/2018 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:44:15.
 Uchwała Nr XXXV/241/2018 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Charsznica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:49:27.
 Uchwała Nr XXXV/242/2018 w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:51:31.
 Uchwała Nr XXXV/243/2018 w sprawie: Ustalenie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Charsznica na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4.Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza , poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu: Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:54:02.
 Uchwała Nr XXXV/244/2018 w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3.Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) SPR.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:59:22.
 Uchwała Nr XXXV/245/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w zakresie ustaleń zawartych w tekście planu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:01:34.
Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:01:34
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl