Uchwała Nr XXXV/240/2018 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:44:15.
 Uchwała Nr XXXV/241/2018 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Charsznica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:49:27.
 Uchwała Nr XXXV/242/2018 w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:51:31.
 Uchwała Nr XXXV/243/2018 w sprawie: Ustalenie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Charsznica na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4.Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza , poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu: Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:54:02.
 Uchwała Nr XXXV/244/2018 w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3.Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) SPR.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 17:59:22.
 Uchwała Nr XXXV/245/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w zakresie ustaleń zawartych w tekście planu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:01:34.
 Uchwała Nr XXXVI/246/2018 w sprawie: podziału Gminy Charsznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:09:29.
 Uchwała Nr XXXVI/247/2018 w sprawie: podziału Gminy Charsznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:16:59.
 Uchwała Nr XXXVI/248/2018 w sprawie: wskazania szkoły zobowiązanej do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami, rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przekazanych do prowadzenia osobie fizycznej szkół przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:39:42.
 Uchwała Nr XXXVI/249/2018 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2018 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:42:02.
 Uchwała Nr XXXVI/250/2018 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Charsznica nieruchomości położonej w Miechowie-Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:48:07.
 Uchwała Nr XXXVI/251/2018 w sprawie: zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:54:18.
 Uchwała Nr XXXVI/252/2018 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:56:51.
 Uchwała Nr XXXVI/253/2018 w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:58:48.
 Uchwała Nr XXXVI/254/2018 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:02:12.
 Uchwała Nr XXXVII/255/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:06:19.
 Uchwała Nr XXXVII/256/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:09:00.
 Uchwała Nr XXXVII/257/2018 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:48:56.
 Uchwała Nr XXXVIII/258/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego za 2017 rok Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:03:34.
 Uchwała Nr XXXVIII/259/2018 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XXXV/245/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w zakresie ustaleń zawartych w tekście planu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-25 15:04:12.
 Uchwała Nr XXXVIII/260/2018 w sprawie: wskazania przedstawicieli z Rady Gminy do składu Komitetu Rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-08-03 14:41:10.
 Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-08-03 14:45:56.
 Uchwała Nr XXXVIII/262/2018 w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-08-03 14:54:50.
 Uchwała Nr XXXVIII/263/2018 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-08-03 15:02:11.
 Uchwała Nr XXXIX/264/2018 w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:16:09.
 Uchwała Nr XXXIX/265/2018 w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:18:01.
 Uchwała Nr XXXIX/266/2018 w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Charsznica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:19:44.
 Uchwała Nr XXXIX/267/2018 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:21:29.
 Uchwała Nr XXXIX/268/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:23:25.
 Uchwała Nr XXXIX/269/2018 w sprawie: absolutorium za 2017 rok dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:24:56.
 Uchwała Nr XXXIX/270/2018 w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:28:50.
 Uchwała Nr XXXIX/271/2018 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:30:52.
 Uchwała Nr XXXIX/272/2018 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:33:21.
 Uchwała Nr XXXIX/273/2018 w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:36:14.
 Uchwała Nr XL/274/2018 w sprawie: szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Charsznica lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:38:28.
 Uchwała Nr XL/275/2018 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:40:14.
 Uchwała Nr XL/276/2018 w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:42:47.
 Uchwała Nr XL/277/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 2023.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:44:19.
 Uchwała Nr XL/278/2018 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:46:11.
 Uchwała Nr XL/279/2018 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:48:02.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:48:02
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj