Zarządzenie Nr W.0050.373.2018 w sprawie: powołania komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:32:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.374.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:41:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.375.2018 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:46:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.376.2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:57:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.377.2018 w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 19:04:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.378.2018 w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 20:14:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.379.2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica na rok szkolny 2018/2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 20:20:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.381.2018 w sprawie:maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Charsznica - wydane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:07:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.382.2018 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:09:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.383.2018 w sprawie: wyznaczenia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:03:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.384.2018 w sprawie: organizacji kancelarii niejawnej w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:05:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.385.2018 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 5 do Zarządzenia Nr W.0050.187.2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-04-02 08:25:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.386.2018 w sprawie: sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:08:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.387.2018 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn."Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:13:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.388.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:15:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.389.2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:20:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.390.2018 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:21:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.391.2018 w sprawie: utrzymania i eksploatacji sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych w Ochpotniczych Strażach Pożarnych w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:08:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.392.2018 w sprawie: ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Charsznica w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:19:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.393.2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:20:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.394.2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:22:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.395.2018 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:24:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.396.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:26:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.397.2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:27:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.398.2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:29:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.399.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:31:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.400.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:32:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.401.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:34:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.402.2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:36:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.403.2018 w sprawie: powołania komisji do spraw zniszczenia wybrakowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:26:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.404.2018 w sprawie: zatwierdzenia preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:28:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.405.2018 w sprawie: przyjęcia regulaminu trybu prac Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:31:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.406.2018 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:33:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.407.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:35:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.408.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:36:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.409.2018 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:39:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.410.2018 w sprawie: powołania Komitetu Rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:41:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.411.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:42:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.412.2018 w sprawie: wyznaczenia pracowników Gminy Charsznica do odbioru prac polegających na likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:47:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.413.2018 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:48:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.414.2018 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:50:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.415.2018 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:52:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.416.2018 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, Regulaminu Dostępu do Pomieszczeń, Instrukcję Postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:01:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.417.2018 w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:00:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.418.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:02:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.419.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:05:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.420.2018 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:07:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.421.2018 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:09:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.422.2018 w sprawie: powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w infrastrukturze lokalnej na terenie Gminy Charsznica, spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:12:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.423.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:13:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.424.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:16:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.425.2018 w sprawie: odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i uzupełnienia składu, powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:19:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.426.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Przewóz dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Charsznica, w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)."

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:22:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.427.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:25:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.428.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:27:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.429.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:29:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.430.2018 w sprawie: Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji wnioskodawcy o przyznaniu świadczenia dobry start.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:33:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.431.2018 w sprawie: upoważnienia Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Komórki Świadczeń Rodzinnych w Charsznicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, przekazywania informacji wnioskodawcy o przyznaniu świadczenia dobry start oraz do wydawania zaświadczeń.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:41:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.432.2018 upoważnienia Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Komórki Świadczeń Rodzinnych w Charsznicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, przekazywania informacji wnioskodawcy o przyznaniu świadczenia dobry start oraz do wydawania zaświadczeń.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:00:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.433.2018 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:03:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.434.2018 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:06:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.435.2018 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:08:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.436.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:10:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.437.2018 w sprawie: ustalenia regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Charsznica "Robimy skok na smog" realizowanego w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica". Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:34:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.438.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:36:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.439.2018 w sprawie: zmiany zarządzenia dot. powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:39:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.440.2018 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:42:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.441.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:44:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.442.2018 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy Pani Jadwidze Grzywnowicz.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:46:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.443.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:11:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.444.2018 w sprawie: procedury kontroli Odbiorców Końcowych projektów pn. "Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica" realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica" realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:38:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.445.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:39:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.446.2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:41:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.447.2018 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:45:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.448.2018 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.449.2018 w sprawie: dokonania oceny przydatności środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz programów komputerowych, których licencja wygasła i wycofanych z użytkowania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:54:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.450.2018 w sprawie: likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz programów komputerowych, których licencja wygasła i wycofanych z użytkowania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:57:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.451.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:36:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.452.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:59:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.453.2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:01:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.454.2018 w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:04:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.455.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:05:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.456.2018 w sprawie: wytycznych w zakresie zasad archiwizacji i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:08:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.457.2018 w sprawie: ustalenia wytycznych do opracowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Charsznica na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:11:39.
 Zarządzenie Nr W.0050.458.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:12:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.459.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:16:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.460.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:17:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.460a.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:22:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.460b.2018 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr W.0050.460a.2018 Wójta Gminy Charsznica z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:24:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.461.2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:26:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.462.2018 w sprawie:zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:30:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.463.2018 w sprawie: organizacji uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:43:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.464.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:44:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.465.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:45:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.466.2018 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie gminnym OC.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:46:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.468.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:55:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.467.2018 w sprawie: instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:20:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.469.2018 w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:56:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.469a.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:57:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.470.2018 w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-11 10:59:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.471.2018 w sprawie: w sprawie: umorzenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:28:17.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:48:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.473.2018 w sprawie: przekazania jednostkom orgnizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania własnych projektów planów finansowych na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:58:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.474.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:00:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.475.2018 w sprawie: szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:02:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.476.2018 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:12:46.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:12:46
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj