Zarządzenie Nr W.0050.373.2018 w sprawie: powołania komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:32:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.374.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:41:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.375.2018 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:46:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.376.2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:57:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.377.2018 w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 19:04:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.378.2018 w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 20:14:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.379.2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica na rok szkolny 2018/2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 20:20:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.381.2018 w sprawie:maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Charsznica - wydane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:07:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.382.2018 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-14 21:09:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.383.2018 w sprawie: wyznaczenia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:03:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.384.2018 w sprawie: organizacji kancelarii niejawnej w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:05:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.386.2018 w sprawie: sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:08:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.387.2018 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn."Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:13:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.388.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:15:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.389.2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:20:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.390.2018 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:21:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.391.2018 w sprawie: utrzymania i eksploatacji sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych w Ochpotniczych Strażach Pożarnych w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:08:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.392.2018 w sprawie: ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Charsznica w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:19:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.393.2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:20:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.394.2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:22:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.395.2018 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:24:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.396.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:26:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.397.2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:27:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.398.2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:29:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.399.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:31:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.400.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:32:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.401.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:34:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.402.2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:36:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.403.2018 w sprawie: powołania komisji do spraw zniszczenia wybrakowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:26:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.404.2018 w sprawie: zatwierdzenia preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:28:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.405.2018 w sprawie: przyjęcia regulaminu trybu prac Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:31:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.406.2018 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:33:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.407.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:35:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.408.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:36:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.409.2018 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:39:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.410.2018 w sprawie: powołania Komitetu Rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:41:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.411.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:42:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.412.2018 w sprawie: wyznaczenia pracowników Gminy Charsznica do odbioru prac polegających na likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:47:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.413.2018 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:48:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.414.2018 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:50:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.415.2018 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:52:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.416.2018 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, Regulaminu Dostępu do Pomieszczeń, Instrukcję Postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 20:56:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.417.2018 w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:00:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.418.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:02:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.419.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:05:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.420.2018 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:07:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.421.2018 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:09:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.422.2018 w sprawie: powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w infrastrukturze lokalnej na terenie Gminy Charsznica, spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:12:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.423.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:13:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.424.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:16:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.425.2018 w sprawie: odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i uzupełnienia składu, powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:19:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.426.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Przewóz dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Charsznica, w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)."

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:22:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.427.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:25:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.428.2018 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:27:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.429.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:29:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.430.2018 w sprawie: Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji wnioskodawcy o przyznaniu świadczenia dobry start.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:33:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.431.2018 w sprawie: upoważnienia Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Komórki Świadczeń Rodzinnych w Charsznicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, przekazywania informacji wnioskodawcy o przyznaniu świadczenia dobry start oraz do wydawania zaświadczeń.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:41:37.
Data wprowadzenia: 2018-12-10 21:41:37
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj