Uchwała Nr XVI/95/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Charsznica na lata 2016 - 2018.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:31:35 | Data modyfikacji: 2016-10-03 10:43:18.
 Uchwała Nr XVI/96/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w działaniu Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:33:46.
 Uchwała Nr XVI/97/2016 w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:35:45.
 Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:39:24.
 UchwałaNr XVI/99/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Charsznica oraz stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:41:39 | Data modyfikacji: 2016-05-09 14:57:29.
 Uchwała Nr XVII/100/2016 w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:45:45.
 Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2016 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:49:50.
 Uchwała Nr XVII/102/2016 w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:53:42.
 Uchwała Nr XVII/103/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:55:25 | Data modyfikacji: 2016-05-09 14:58:18.
 Uchwała Nr XVII/104/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:00:19 | Data modyfikacji: 2016-05-09 15:01:19.
 Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:03:16.
 Uchwała Nr XVII/106/2016 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:04:44.
 Uchwała Nr XVII/107/2016 w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:06:24.
 Uchwała Nr XVIII/108/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego za 2015 rok Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:10:50 | Data modyfikacji: 2016-05-09 15:11:17.
 Uchwała Nr XVIII/109/2016 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:14:45 | Data modyfikacji: 2016-05-09 15:23:52.
 Uchwała Nr XVIII/110/2016 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-06-24 08:56:33 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:02:02.
 Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-06-24 08:59:27.
 Uchwała Nr XVIII/112/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:01:08.
 Uchwała Nr XIX/113/2016 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-26 21:25:02.
 Uchwała Nr XIX/114/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-26 21:28:12.
 Uchwała Nr XIX/115/2016 w sprawie: absolutorium za 2015 rok dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-26 21:31:55.
 Uchwała Nr XIX/116/2016 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-26 21:39:07.
 Uchwała Nr XIX/117/2016 w sprawie: aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica oraz Miwjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-26 21:43:09.
 Uchwała Nr XIX/118/2016 w sprawie: określenia formy i trybu przyznania pomocy dla rodziny repatrianckiej Państwa Skovoronskikh z Kazachstanu zaproszonej na pobyt stały do Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-26 22:41:59.
 Uchwała Nr XIX/119/2016 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-27 08:45:37 | Data modyfikacji: 2016-07-27 08:52:19.
 Uchwała Nr XIX/120/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Charsznica na lata 2016 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-27 08:55:15 | Data modyfikacji: 2016-07-27 08:56:02.
 Uchwała Nr XIX/121/2016 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-27 08:58:30.
 Uchwała Nr XIX/122/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-27 09:01:16 | Data modyfikacji: 2016-08-25 22:12:13.
 Uchwała Nr XIX/123/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-07-27 09:03:03 | Data modyfikacji: 2016-08-25 22:13:32.
 Uchwała Nr XX/124/2016 w sprawie: nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkół w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-08-25 21:59:13 | Data modyfikacji: 2016-08-25 22:00:09.
 Uchwała Nr XX/125/2016 w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-08-25 22:04:34 | Data modyfikacji: 2016-08-25 22:05:34.
 Uchwała Nr XX/126/2016 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-08-25 22:07:33.
 Uchwała Nr XX/127/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-08-25 22:09:24 | Data modyfikacji: 2016-08-25 22:10:16.
 Uchwała Nr XXI/128/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-23 14:58:57.
 Uchwała Nr XXI/129/2016 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-23 15:00:32.
 Uchwała Nr XXI/130/2016 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-23 15:03:12.
 Uchwała Nr XXI/131/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-23 15:05:09 | Data modyfikacji: 2016-10-03 09:19:39.
 Uchwała Nr XXI/132/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-10-03 09:24:47 | Data modyfikacji: 2016-10-03 09:25:31.
 Uchwała Nr XXI/133/2016 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:40:26 | Data modyfikacji: 2016-10-03 10:42:02.
 Uchwała Nr XXII/134/2016 w sprawie: przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. "Sprawne urzędy małopolski" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:49:43.
 Uchwała Nr XXII/135/2016 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Charsznica nieruchomości położonej w Miechowie - Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:54:46.
 Uchwała nr XXII/136/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Charsznica prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji , restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" oraz ustanowienie stosownych służebności przesyłu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-10-03 12:23:54.
 Uchwała Nr XXII/137/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-10-03 13:04:37 | Data modyfikacji: 2016-10-03 13:05:30.
 Uchwała Nr XXII/138/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-10-03 13:07:47 | Data modyfikacji: 2016-10-03 13:08:22.
 Uchwała Nr XXIII/139/2016 sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 2016 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:24:29 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:10:22.
 Uchwała Nr XXIII/140/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica na lata 2016 - 2020

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:26:19 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:11:20.
 Uchwała Nr XXIII/141/2016 w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:29:07 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:12:28.
 Uchwała Nr XXIII/142/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Miechowie - Charsznicy na rzecz Powiatu Miechowskiego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:32:41 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:12:57.
 Uchwała Nr XXIII/143/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:37:36 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:13:25.
 Uchwała Nr XXIII/144/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:40:26 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:13:59.
 Uchwała Nr XXIV/145/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:18:12 | Data modyfikacji: 2016-12-08 08:19:29.
 Uchwała Nr XXIV/146/2016 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Charsznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:26:06 | Data modyfikacji: 2016-12-08 08:57:28.
 Uchwała Nr XXIV/147/2016 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Charsznica oraz wysokości opłat za posiłki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:00:36 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:36:36.
 Uchwała Nr XXIV/148/2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Charsznica na 2017 rok

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:19:25 | Data modyfikacji: 2016-12-08 10:13:18.
 Uchwała Nr XXIV/149/2016 w sprawie: uchwalenia planu finansowego wydatków w 2017 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:33:46.
 Uchwała Nr XXIV/150/2016 w sprawie: przyjęcia planu finansowego wydatków w 2017 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Charsznica na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:35:50.
 Uchwała Nr XXIV/151/2016 w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ch-ca prawa użytk. wieczystego nieruchomości grunt. w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:43:04.
 Uchwała Nr XXIV/152/2016 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:44:53.
 Uchwała Nr XXIV/153/2016 w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:46:16.
 Uchwała Nr XXIV/154/2016 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:51:27.
 Uchwała Nr XXIV/155/2016 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 10:08:15.
 Uchwała Nr XXIV/156/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-12-08 10:09:34.
 Uchwała Nr XXV/157/2016 w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-31 17:50:32 | Data modyfikacji: 2017-01-31 17:52:07.
 Uchwała Nr XXV/158/2016 w sprawie: współdziałania z gminami Gołcza, Kozłów i Miechów w celu wspólnego realizowania projektu w ramach RPO WM 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-31 17:58:49.
 Uchwała Nr XXV/159/2016 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-31 18:03:12.
 Uchwała Nr XXV/160/2016 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-31 18:05:15.
 Uchwała Nr XXV/161/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Charsznica do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-31 18:07:06.
 Uchwała Nr XXV/162/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-05 17:38:31 | Data modyfikacji: 2017-02-05 17:40:17.
 Uchwała Nr XXV/163/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-05 17:46:12 | Data modyfikacji: 2017-02-05 17:50:35.
 Uchwała Nr XXV/164/2016 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-05 17:55:36 | Data modyfikacji: 2017-02-05 17:56:33.
 Uchwała Nr XXV/165/2016 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-05 18:11:25 | Data modyfikacji: 2017-02-05 18:19:23.
 Uchwała Nr XXV/166/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Charsznica oraz stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-05 18:23:05 | Data modyfikacji: 2017-02-05 18:26:20.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-05 18:23:05
Data modyfikacji: 2017-02-05 18:26:20
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj