Uchwała Nr IV.18.2015 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 18:36:06 | Data modyfikacji: 2015-02-24 18:41:16.
 Uchwała Nr V.19.2015 w sprawie: przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im.M.Kopernika w Swojczanach z oddziałem przedszkolnym osobie fizycznej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 18:39:59.
 Uchwała Nr V.20.2015 w sprawie: przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym osobie fizycznej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 18:43:36.
 Uchwała Nr V.21.2015 w sprawie: określenia kryterium naboru do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:13:35.
 Uchwała Nr V.22.2015 w sprawie: przyjęcia zmian do Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Charsznica na lata 2011 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 18:54:58 | Data modyfikacji: 2015-02-24 18:56:16.
 Uchwała Nr V.23.2015 w sprawie: ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłaty.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 18:57:54.
 Uchwała Nr V.24.2015 w sprawie: poboru podatku i opłat w drodze inkasa.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 18:59:27.
 Uchwała Nr V.25.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 19:00:38.
 Uchwała Nr V.26.2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 215 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 19:03:11 | Data modyfikacji: 2015-02-24 19:04:54.
 Uchwała Nr VI.27.2015 w sprawie: powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-05-01 20:03:38 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:29:03.
 Uchwała Nr VI.28.2015 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2015 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-05-01 19:54:31 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:30:10.
 Uchwała Nr VI.29.2015 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-05-01 20:06:35 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:30:39.
 Uchwała Nr VI.30.2015 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-05-01 20:18:51 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:31:07.
 Uchwała Nr VI.31.2015 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Pogwizdów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-05-01 20:21:50 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:32:32.
 Uchwała Nr VI.32.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-05-01 20:35:09 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:32:56.
 Uchwała Nr VI.33.2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-05-01 20:41:52 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:33:25.
 Uchwała Nr VI.34.2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Charsznica oraz stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-05-01 20:46:54 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:35:51.
 Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-16 21:44:51 | Data modyfikacji: 2015-06-16 21:52:34.
 Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego za 2014 rok Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-16 21:46:52.
 Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-16 21:49:05 | Data modyfikacji: 2015-06-16 21:54:10.
 Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-18 22:12:23 | Data modyfikacji: 2015-06-18 22:39:08.
 Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-18 22:32:58.
 Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-18 22:35:34 | Data modyfikacji: 2015-06-18 22:36:46.
 Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-14 10:24:08 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:36:51.
 Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-14 10:29:21.
 Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-14 11:47:31 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:38:01.
 Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie: unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-14 11:49:15 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:41:38.
 Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-14 11:52:57 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:42:22.
 Uchwała Nr VIII/46/2015 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:19:37 | Data modyfikacji: 2015-09-14 14:43:42.
 Uchwała Nr VIII/47/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. Oddz. Gosp. Nieruchomościami w Krakowie na rzecz Gminy Charsznica prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka nr 43/21 o pow. 0,2591 ha, obręb Miechów-Charsznica oraz prawa własności znajdujących się na nim budynków i budowli.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:22:55.
 Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:26:36.
 Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrsznica na lata 2015 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-18 14:11:51 | Data modyfikacji: 2015-09-18 14:48:16.
 Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie: absolutorium za 2014 rok dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-18 14:30:43.
 Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, zamieszkujących na terenie Gminy Charsznica, w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-18 14:35:01 | Data modyfikacji: 2015-09-18 14:55:50.
 Uchwała Nr IX/52/2015 w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Charsznica w Miechowskim Stowarzyszeniu Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-18 14:37:20.
 Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Miechowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-18 14:41:18.
 Uchwała Nr IX/54/2015 wsprawie: przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-18 14:45:54 | Data modyfikacji: 2015-09-18 15:04:34.
 Uchwała Nr IX/55/2015 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 21:35:41.
 Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 21:38:31.
 Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 21:40:40.
 Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 21:44:25.
 Uchwała Nr X/59/2015 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. do zasobu Gminy Charsznica własności lokali mieszkalnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 21:51:23.
 Uchwała Nr X/60/2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 22:08:59 | Data modyfikacji: 2015-11-09 22:13:06.
 Uchwała Nr X/61/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 22:11:28 | Data modyfikacji: 2015-11-09 22:15:00.
 Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie: nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 22:23:41 | Data modyfikacji: 2015-11-09 22:28:07.
 Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/60/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-09 22:25:18.
 Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na prawie własności nieruchomości przyjętej od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie na rzecz Gminy Charsznica, oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 43/25, obręb Miechów-Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-17 23:13:08.
 Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-17 23:15:12.
 Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-17 23:17:17 | Data modyfikacji: 2015-11-17 23:19:43.
 Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miechowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-17 23:21:36.
 Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-17 23:23:37 | Data modyfikacji: 2015-11-18 12:26:46.
 Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-17 23:27:17.
 Uchwała Nr XII/70/2015 w sprawie: zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Swojczanach.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-17 23:30:21.
 Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-11-17 23:32:45 | Data modyfikacji: 2015-11-17 23:34:19.
 Uchwała Nr XIII/72/2015 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 21:27:58.
 Uchwała Nr XIII/73/2015 w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 2015 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 21:30:02.
 Uchwała Nr XIII/74/2015 w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Charsznica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 21:31:49 | Data modyfikacji: 2016-01-07 21:32:41.
 Uchwała Nr XIII/75/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Charsznica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 21:35:35 | Data modyfikacji: 2016-01-07 21:36:46.
 Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie: przyjęcia planu finansowego wydatków w 2016 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Charsznica na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 21:48:40.
 Uchwała Nr XIII/77/2015 w sprawie: uchwalenie planu finansowego wydatków w 2016 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 22:01:36.
 Uchwała Nr XIII/78/2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 22:03:25 | Data modyfikacji: 2016-01-07 22:04:23.
 Uchwała Nr XIII/79/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 22:06:42 | Data modyfikacji: 2016-01-07 22:08:27.
 Uchwała Nr XIII/80/2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-07 22:10:56 | Data modyfikacji: 2016-01-07 22:12:39.
 Uchwała Nr XIII/81/2015 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 10:57:06.
 Uchwała Nr XIII/82/2015 w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:07:33.
 Uchwała Nr XIII/83/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:10:08.
 Uchwała Nr XIII/84/2015 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:12:07.
 Uchwała Nr XIV/85/2015 w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:14:05 | Data modyfikacji: 2016-02-05 13:30:06.
 Uchwała Nr XV/86/2015 w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:20:58 | Data modyfikacji: 2016-02-05 13:30:43.
 Uchwała Nr XV/87/2015 w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:22:29 | Data modyfikacji: 2016-02-05 13:31:04.
 Uchwała Nr XV/88/2015 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Miechów - Charsznica w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:24:53 | Data modyfikacji: 2016-02-05 13:31:23.
 Uchwała Nr XV/89/2015 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Miechów-Charsznica w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:27:21 | Data modyfikacji: 2016-02-05 13:32:08.
 Uchwała Nr XV/90/2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:33:38.
 Uchwała Nr XV/91/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015-2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:35:32 | Data modyfikacji: 2016-02-05 13:37:10.
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2016 rok Nr XV/92/2015

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:39:09 | Data modyfikacji: 2016-02-05 13:42:13.
 Uchwała Nr XV/93/2015 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:44:16 | Data modyfikacji: 2016-02-05 13:47:44.
 Uchwała Nr XV/94/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:46:16.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:46:16
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj