Uchwała Nr XXXVI/217/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:05:25 | Data modyfikacji: 2014-02-20 09:10:24.
 Uchwała Nr XXXVI/218/2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:08:16 | Data modyfikacji: 2014-02-20 09:10:33.
 Uchwała Nr XXXVI/219/2014 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:09:29 | Data modyfikacji: 2014-02-20 09:10:42.
 Uchwała Nr XXXVI/220/2014 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:12:13.
 Uchwała Nr XXXVI/221/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Charsznica darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa położonej w Miechowie – Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:13:28.
 Uchwała Nr XXXVI/222/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Charsznica oraz stałych komisji Rady Gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:14:41.
 Uchwała Nr XXXVI/223/2014 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:16:03 | Data modyfikacji: 2014-03-10 09:41:30.
 Uchwała Nr XXXVI/224/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 – 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:17:07.
 Uchwała Nr XXXIX/225/2014 w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-04-11 14:36:30.
 Uchwała Nr XXXIX/226/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy do Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-04-11 14:41:07.
 Uchwała Nr XXXIX/227/2014 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-04-11 14:48:41.
 Uchwała Nr XXXIX/228/2014 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-04-11 14:58:37.
 Uchwała Nr XXXIX/229/2014 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-04-11 15:02:20.
 Uchwała Nr XXXIX/230/2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-04-11 15:08:39.
 Uchwała Nr XXXIX/231/2014 w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-04-11 15:09:52.
 Uchwała Nr XL/232/2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:04:35.
 Uchwała Nr XL/233/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2032

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-31 10:22:32 | Data modyfikacji: 2014-07-31 10:25:02.
 Uchwała Nr XLI/234/2014 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:43:47.
 Uchwała Nr XLI/235/2014 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:45:09 | Data modyfikacji: 2014-06-25 09:47:01.
 Uchwała Nr XLI/236/2014 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:50:25.
 Uchwała Nr XLI/237/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:52:08.
 Uchwała Nr XLI/238/2014 w sprawie: absolutorium za 2013 rok dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:53:21.
 Uchwała Nr XLI/239/2014 w sprawie: przystąpienia przez Gminę Charsznica do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Charsznica"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:56:02.
 Uchwała Nr XLI/240/2014 w sprawie: wyrażenia jednorazowej zgody na umieszczenie herbu gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:59:48.
 Uchwała Nr XLII/241/2014 w sprawie: zmiany uchwały zmieniającej statut Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-22 14:10:10.
 Uchwała Nr XLII/242/2014 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-22 14:13:29.
 Uchwała Nr XLII/243/2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-22 14:14:40.
 Uchwała Nr XLII/244/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2032.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-22 14:17:09 | Data modyfikacji: 2014-10-02 14:15:38.
 Uchwała Nr XLIII/245/2014 w sprawie: uchwalenia Regulaminu programu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Charsznica w zakresie wyrównywania ich szans edukacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:22:10.
 Uchwała Nr XLIII/246/2014 w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetycznaw ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:27:53.
 Uchwała Nr XLIII/247/2014 w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:29:01 | Data modyfikacji: 2014-10-02 14:42:44.
 Uchwała Nr XLIII/248/2014 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:34:46.
 Uchwała Nr XLIII/249/2014 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XXVII/ 161 /2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica dla nieruchomości : Charsznica (dz. 25/5, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9 .....

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:37:03.
 Uchwała Nr XLIII/250/2014 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Miechów - Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:39:19.
 Uchwała Nr XLIII/251/2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:40:27.
 Uchwała Nr XLIII/252/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2032.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:42:20 | Data modyfikacji: 2014-10-02 14:48:30.
 Uchwała Nr XLIII/253/2014 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:46:18.
 Uchwała Nr XLIV/254/2014 w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Charsznica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:39:01 | Data modyfikacji: 2015-01-09 08:50:51.
 Uchwała Nr XLIV/255/2014 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Charsznica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:41:03 | Data modyfikacji: 2015-01-09 08:51:46.
 Uchwała Nr XLIV/256/2014 w sprawie: przyjęcia planu finansowego wydatków w 2015 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Charsznica na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:43:08.
 Uchwała Nr XLIV/257/2014 w sprawie: przyjęcia planu finansowego wydatków w 2015 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:45:15.
 Uchwała Nr XLIV/258/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki udzielonej w 2014 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie-Kolonii.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:47:14.
 Uchwała Nr XLIV/259/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki udzielonej w 2014 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie-Kolonii.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:48:31.
 Uchwała Nr XLIV/260/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe umorzenie pożyczki udzielonej w 2014 roku Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Diament Tczyca".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 09:39:05.
 Uchwała Nr XLIV/261/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe umorzenie pożyczki udzielonej w 2014 roku Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Sokół Swojczany"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 09:45:38.
 Uchwała Nr XLIV/262/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe umorzenie pożyczki udzielonej w 2014 roku Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Błękitni" Charsznica z siedzibą Miechów - Charsznica ul. Szkolna 14.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 09:48:32.
 Uchwała Nr XLIV/263/2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 09:51:31.
 Uchwała Nr XLIV/264/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 09:53:15 | Data modyfikacji: 2015-01-09 09:59:21.
 Uchwała Nr XLIV/265/2014 w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 2014 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:03:41.
 Uchwała Nr XLIV/266/2014 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:05:13.
 Uchwała Nr XLIV/267/2014 w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:07:21.
 Uchwała Nr XLIV/268/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:08:57.
 Uchwała Nr XLIV/269/2014 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:10:52.
 Uchwała Nr XLIV/270/2014 w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:13:07.
 Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:18:55.
 Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:22:10.
 Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie: ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:23:49 | Data modyfikacji: 2015-01-09 10:48:35.
 Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Charsznica

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:46:46 | Data modyfikacji: 2015-01-09 10:49:00.
 Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:17:54.
 Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie: zmiany aglomeracji Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:19:38 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:49:28.
 Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:22:24 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:50:16.
 Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie: ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:23:43.
 Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:26:44 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:50:55.
 Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:33:34 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:51:44.
 Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:34:45.
 Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:36:14.
 Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:37:25.
 Uchwała Nr III/14/2014 - Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:40:20 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:52:28.
 Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:41:45 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:53:10.
 Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:43:59 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:53:49.
 Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie: wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:45:14.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:45:14
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj