Uchwała Nr XXVI/151/2013 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Charsznica oraz stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:07:26.
 Uchwała Nr XXVI/152/2013 w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:10:28.
 Uchwała Nr XXVI/153/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Charsznica - etap II.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:12:14.
 Uchwała Nr XXVI/154/2013 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Charsznica na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:13:21.
 Uchwała Nr XXVI/155/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:14:59.
 Uchwała nr XXVII/156/2013 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:29:57.
 Uchwała Nr XXVII/157/2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:32:21.
 Uchwała Nr XXVII/158/2013 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2013 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:34:05.
 Uchwała Nr XXVII/159/2013 w sprawie: okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:35:32.
 Uchwała Nr XXVII/160/2013 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:36:21.
 Uchwała Nr XXVII/161/2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica .

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:37:33.
 Uchwała Nr XXVII/162/2013 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Miechów - Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:38:22.
 Uchwała Nr XXVII/163/2013 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Miechów - Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:39:06.
 Uchwała Nr XXVII/164/2013 w sprawie: zmian w Planie odnowy miejscowości Tczyca.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:39:54.
 Uchwała Nr XXVII/165/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Uniejów - Parcela.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:41:37.
 Uchwała Nr XXVII/166/2013 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie - Kolonii.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:42:19.
 Uchwała Nr XXVII/167/2013 w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:43:01.
 Uchwała Nr XXVIII.168.2013 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n. : System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 6) Energooszczędne oświetlenie uliczne, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:59:29.
 Uchwała Nr XXVIII.169.2013 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXVI.154.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:00:55.
 Uchwała Nr XXVIII.170.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:05:36.
 Uchwała Nr XXVIII.171.2013 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:06:16.
 Uchwała Nr XXIX/172/2013 w sprawie: załącznika Nr 5 stanowiącego Harmonogram realizacji projektu – Program Aktywności Lokalnej i załącznika Nr 6 stanowiącego Sposób finansowania realizacji programu PAL w 2013 roku, do Uchwały Nr XXI/113/2008 Rady Gminy Charsznica z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Charsznica na lata 2008-2013.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:10:31.
 Uchwała Nr XXIX/173/2013 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:11:25.
 Uchwała Nr XXIX/174/2013 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:12:10.
 Uchwała Nr XXX/175/2013 w sprawie: zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 09:17:03.
 Uchwała Nr XXX/176/2013 w sprawie: odwołania Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 09:19:00.
 Uchwała Nr XXXI/177/2013 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:27:20.
 Uchwała Nr XXXI/178/2013 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:35:37.
 Uchwała Nr XXXI/179/2013 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:36:48.
 Uchwała Nr XXXI/180/2013 w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:40:46.
 Uchwała Nr XXXI/181/2013 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:46:19.
 Uchwała Nr XXXI/182/2013 w sprawie: absolutorium za 2012 rok dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:47:47.
 Uchwała Nr XXXI/183/2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:49:37.
 Uchwała Nr XXXI/184/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:51:40.
 Uchwała Nr XXXII/185/2013 w sprawie: zmiany w ustaleniu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Radę Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 13:41:49.
 Uchwała Nr XXXII/186/2013 w sprawie: utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 13:43:12.
 Uchwała Nr XXXII/187/2013 w sprawie: uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego pubktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 13:45:03.
 Uchwała Nr XXXII/188/2013 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 13:46:30.
 Uchwała Nr XXXII/189/2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 13:47:58.
 Uchwała Nr XXXIII/190/2013 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-25 14:54:40.
 Uchwała Nr XXXIII/191/2013 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-25 14:57:33.
 Uchwała Nr XXXIII/192/2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-25 15:10:01.
 Uchwała Nr XXXIII/193/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-25 15:11:33.
 Uchwała Nr XXXIV/194/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu dot. opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, plany gospodarki niskoemisyjnej oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-25 15:14:15 | Data modyfikacji: 2013-11-26 08:37:27.
 Uchwała Nr XXXIV/195/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe umorzenie pożyczki udzielonej w 2013 roku ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-25 15:16:01 | Data modyfikacji: 2013-11-26 08:38:28.
 Uchwała Nr XXXIV/196/2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 08:40:59.
 Uchwała Nr XXXIV/197/2013 w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 08:43:11.
 Uchwała Nr XXXIV/198/2013 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 08:48:21.
 Uchwała Nr XXXIV/199/2013 w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 2013 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 08:51:31.
 Uchwała Nr XXXV/200/2013 w sprawie: uchwalenia programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 08:59:21.
 Uchwała Nr XXXV/201/2013 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:09:44.
 Uchwała Nr XXXV/202/2013 w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Charsznica na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:13:02.
 Uchwała Nr XXXV/203/2013 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:16:40.
 Uchwała Nr XXXV/204/2013 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjetej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:18:18.
 Uchwała Nr XXXV/205/2013 w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjetej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:20:48.
 Uchwała Nr XXXV/206/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:23:27.
 Uchwała Nr XXXV/207/2013 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:25:47.
 Uchwała Nr XXXV/208/2013 w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:27:50.
 Uchwała Nr XXXV/209/2013 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:32:12.
 Uchwała Nr XXXV/210/2013 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:34:39.
 Uchwała Nr XXXV/211/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:36:38.
 Uchwała Nr XXXVI/212/2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 08:43:25.
 Uchwała Nr XXXVI/213/2013 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Charsznica do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu wydłużenia oraz zmiany spłaty kredytu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 08:49:18.
 Uchwała Nr XXXVI/214/2013 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Charsznica do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zmiany spłaty kredytu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 08:50:33.
 Uchwała Nr XXXVI/215/2013 w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 08:51:31.
 Uchwała Nr XXXVI/216/2013 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej Gminy Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-20 08:54:42.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2014-02-20 08:54:42
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj