Uchwała Nr XVI/81/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Charsznica oraz stałych komisji Rady Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-08 14:51:55.
 Uchwała Nr XVI/82/2012 w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-08 14:53:05.
 Uchwała Nr XVI/83/2012 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Wolbrom.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-08 14:54:19.
 Uchwała Nr XVI/84/2012 w sprawie: zlecenia zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-08 14:56:33.
 Uchwała Nr XVI/85/2012 w sprawie: budżetu Gminy Charsznica na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-09 08:26:41 | Data modyfikacji: 2012-02-09 08:33:16.
``
 Uchwała Nr XVI/86/2012 w sprawie:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-09 08:43:56 | Data modyfikacji: 2012-07-26 14:34:03.
 Uchwała Nr XVII/87/2012 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-03-12 12:58:16.
 Uchwała Nr XVII/88/2012 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:36:28.
 Uchwała Nr XVII/89/2012 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:37:55.
 Uchwała Nr XVII/90/2012 w sprawie: załącznika Nr 3 stanowiącego Harmonogram realizacji projektu - Program Aktywności Lokalnej i załącznika Nr 4 stanowiącego sposób finansowania realizacji Programu PAL w 2012 roku, do Uchwały Nr XXI/113/2008 Rady Gminy Charsznica z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Charsznica na lata 2008 - 2013.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:42:21.
 Uchwała Nr XVII/91/2012 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:45:04.
 Uchwała Nr XVII/92/2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:46:17.
``
 Uchwała Nr XVIII/93/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:48:38 | Data modyfikacji: 2012-07-26 15:01:03.
``````
 Uchwała Nr XVIII/94/2012 w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:50:19 | Data modyfikacji: 2012-07-26 15:04:30.
``
 Uchwała Nr XVIII/95/2012 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2012 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:52:10 | Data modyfikacji: 2012-07-26 15:11:42.
``
 Uchwała Nr XVIII/96/2012 w sprawie: określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:56:40 | Data modyfikacji: 2012-07-26 15:12:21.
``
 Uchwała Nr XIX/97/2012 w sprawie: nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 14:59:59 | Data modyfikacji: 2012-07-26 15:27:58.
``
 Uchwała Nr XX/98/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2011 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:10:53 | Data modyfikacji: 2012-07-26 15:12:52.
 Uchwała Nr XX/99/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2011 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:14:51.
 Uchwała Nr XX/100/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2011 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:16:46.
 Uchwała Nr XX/101/2012 w sprawie: absolutorium za rok 2011 dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:17:59.
 Uchwała Nr XX/102/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zadań dotyczących realizacji zadania publicznego Powiatu Miechowskiego w zakresie remontu odcinka drogi powiatowej, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenie pomocy rzeczowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:21:05.
 Uchwała Nr XX/103/2012 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:22:21.
 Uchwała Nr XX/104/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:23:50.
 Uchwała Nr XX/105/2012 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:24:59.
 Uchwała Nr XX/106/2012 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-26 15:25:53.
 Uchwała Nr XX/107/2012 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Charsznica za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13, 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 08:26:34.
 Uchwała Nr XX/108/2012 w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:04:50.
``
 Uchwała Nr XXI/109/2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:07:00 | Data modyfikacji: 2013-01-09 15:15:58.
````
 Uchwała Nr XXI /110/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:08:29 | Data modyfikacji: 2013-01-09 15:16:19.
``
 Uchwała Nr XXI /111/2012 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:12:20 | Data modyfikacji: 2013-01-09 15:16:31.
``
 Uchwała Nr XXI /112/2012 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:14:06 | Data modyfikacji: 2013-01-09 15:16:48.
``
 Uchwała Nr XXI /113/2012 w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:15:12 | Data modyfikacji: 2013-01-09 15:17:03.
 Uchwała Nr XXI /114/2012 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr V/23/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłaty.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:22:26.
 Uchwała Nr XXI /115/2012 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr V/24/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 08:36:52.
 Uchwała Nr XXI /116/2012 w sprawie: wyrażenia jednorazowej zgody na umieszczenie herbu gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 08:38:59.
 Uchwała Nr XXI /117/2012 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 08:44:10.
 Uchwała Nr XXII /118/2012 w sprawie: podziału Gminy Charsznica na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:31:19.
 Uchwała Nr XXII/119/2012 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie - Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 14:49:19.
 Uchwała Nr XXII/120/2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 14:53:59.
 Uchwała Nr XXII/121/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki udzielonej w 2010 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 14:56:18.
 Uchwała Intencyjna Nr XXII/122/2012 w sprawie: ogólnodostępności boisk sportowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 14:58:55.
 Uchwała Nr XXIII/123/2012 w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r...

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 15:03:11.
 Uchwała Nr XXIII/124/2012 w sprawie: zmiany w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Charsznica na lata 2010 - 2013.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-10 15:04:32.
 Uchwała Nr XXIII /125/2012 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Charsznica na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 09:44:25.
 Uchwała Nr XXIII /126/2012 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjetej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 09:49:45.
 Uchwała Nr XXIII /127/2012 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 09:59:33.
 Uchwała Nr XXIII /128/2012 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:07:02.
 Uchwała Nr XXIII /129/2012 w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:09:25.
 Uchwała Nr XXIII /130/2012 w sprawie: wyrazenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Fiat Panda , nr rej. KMI 04GS na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Miechowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:12:40.
 Uchwała Nr XXIII/131/2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:39:06.
 Uchwała Nr XXIV/132/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:43:02.
 Uchwała Nr XXIV /133 /2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:44:11.
 Uchwała Nr XXIV /134 /2012 w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:45:46.
 Uchwała Nr XXIV /135 /2012 w sprawie: zmian uchwał Nr XX/103/2012 i Nr XXIII/131/2012 w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:48:53.
 Uchwała Nr XXIV /136 /2012 w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 2012 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:50:28.
 Uchwała Nr XXIV /137 /2012 w sprawie: przystapienia Gminy Charsznica do realizacji projektu "Uwierz w siebie" w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:53:41.
 Uchwała Nr XXIV /138 /2012 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:06:18.
 Uchwała Nr XXIV /139 /2012 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:07:42.
 Uchwała Nr XXIV/140 /2012 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:09:45.
 Uchwała Nr XXIV /141 /2012 w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:13:22.
 Uchwała Nr XXIV/142/2012 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:14:57.
 Uchwała Nr XXIV /143/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:17:08.
 Uchwała Nr XXIV/144/2012 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:27:30.
 Uchwała Nr XXIV/145/2012 w sprawie:określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:29:42.
``
 Uchwała Nr XXV/146/2012 w sprawie: podziału Gminy Charsznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:31:06 | Data modyfikacji: 2013-01-16 14:32:49.
 Uchwała Nr XXV/147/2012 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu spdzedaży.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:36:40.
 Uchwała Nr XXV/148/2012 w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Charsznica miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:39:58.
 Uchwała Nr XXV/149 /2012 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Charsznica na lata 2013 - 2015.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:41:27.
 Uchwała Nr XXV/150 /2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:42:28.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:42:28
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj