Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Protokoły
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Gminy
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe strona główna 

Oświadczenia majątkowe
Wprowadzenie
Zgodnie z art. 24 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym (dalej: oświadczenie majątkowe) w terminie do 30 kwietnia każdego roku zobowiązani są:
- W ó j t - oświadczenie majątkowe składa do wojewody,
- P r z e w o d n i c z ą c y Rady Gminy - oświadczenie majątkowe składa do wojewody,
- R a d n i - oświadczenie majątkowe składają do Przewodniczącego Rady Gminy
- S e k r e t a r z Gminy, S k a r b n i k Gminy, kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - oświadczenie majątkowe składają do Wójta
Oświadczenia o stanie majątkowym składane są wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.
Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe oraz Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.
Oświadczenia o stanie majątkowym (część "A" -informacja jawna) są zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-02 14:36:58, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Wzór oświadczenia majątkowego - radny gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 11:08:35, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 11:10:36 Informację zaktualizowano 2018-04-10 11:12:05, wprowadzający: Grażyna Bugaj

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku