Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Gminy
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Zakup węgla
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe strona główna 

Oświadczenia majątkowe
Wprowadzenie
Zgodnie z art. 24 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym (dalej: oświadczenie majątkowe) w terminie do 30 kwietnia każdego roku zobowiązani są:
- W ó j t - oświadczenie majątkowe składa do wojewody,
- P r z e w o d n i c z ą c y Rady Gminy - oświadczenie majątkowe składa do wojewody,
- R a d n i - oświadczenie majątkowe składają do Przewodniczącego Rady Gminy
- S e k r e t a r z Gminy, S k a r b n i k Gminy, kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - oświadczenie majątkowe składają do Wójta
Oświadczenia o stanie majątkowym składane są wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.
Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe oraz Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.
Oświadczenia o stanie majątkowym (część "A" -informacja jawna) są zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-02 14:36:58, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Wzór oświadczenia majątkowego - radny gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 11:08:35, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 11:10:36 Informację zaktualizowano 2018-04-10 11:12:05, wprowadzający: Grażyna Bugaj

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku