Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Zakup węgla
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane Osobowe strona główna 

Dane Osobowe
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informacja o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

 Informacja.odt
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:47:46 Informację zaktualizowano 2018-05-29 14:57:11, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17
października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska)
 Informacja RODO - USC.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 08:25:59 Informację zaktualizowano 2018-05-30 08:35:58, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 15:14:23, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych)
 Informacja RODO dowody osobiste.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 08:34:00, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla
projektu "eCharsznica – dostęp do Internetu
szansą na dynamiczny rozwój Gminy"

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na podstawie:

a) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2016 r.,

b) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 zwanego dalej „PO IG”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2016 r.,

c) Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2017-2013,

d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2017, str. 25),

e) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2016, str. 1),

f) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1).

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO IG.

4. Przekazane dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.

5. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO IG.
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

10. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.

11. Osoba, której przekazane dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 Klauzula informacyjna Beneficjenci PO IG-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-06 15:23:24 Informację zaktualizowano 2018-06-06 15:24:59, wprowadzający: Administrator Administrator
Informacja o danych osobowych - Wymiana źródeł
ciepła na paliwa gazowe w gminie Charsznica

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Wójt Gminy Charsznica, z siedzibą Charsznica ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: rodo@adler.org.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
3. Podanie danych miało charakter dobrowolny, ale było konieczne do realizacji celów wyżej wymienionego projektu.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcamiPani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej
b) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
6. Pani/Pan mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 Informacja o danych osobowych - Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w gminie Charsznica.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 10:12:41 Informację zaktualizowano 2018-06-08 10:29:09, wprowadzający: Administrator Administrator
Informacja o danych osobowych oraz
przysługujących uprawnieniach - Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Wójt Gminy Charsznica, z siedzibą Charsznica ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: rodo@adler.org.pl


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
3. Podanie danych miało charakter dobrowolny, ale było konieczne do realizacji celów wyżej wymienionego projektu.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej
b) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
6. Pani/Pan mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 Informacja o danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 10:22:27 Informację zaktualizowano 2018-06-08 10:28:43, wprowadzający: Administrator Administrator
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych
 klauzula informacyjna.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 11:26:59, wprowadzający: Administrator Administrator
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w celu zwrotu
podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(ustawa z dnia 10 marca 2006 r. t.j. Dz.U. z 2015
roku, poz. 1340 z późn.zm.)
 Klauzula informacyjna.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 12:11:48 Informację zaktualizowano 2019-08-12 14:46:54, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j
Dz.U. z 2018r. poz. 1945)) w związku z
OGŁOSZENIEM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany MPZP 2019 RODO - KLAUZULA

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 16:07:37, wprowadzający: Administrator Administrator
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z
nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez
ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru
obywateli Ukrainy w języku polskim i w języku
ukraińskim

Klauzula informacyjna w języku polskim

Klauzula informacyjna w języku ukraińskim

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-18 09:00:40, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w
związku z OGŁOSZENIEM O WYŁOŻENIU DO
PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHARSZNICA
 KLAUZULA INFORMACYJNA-1.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-11-30 10:20:23, wprowadzający: Administrator Administrator
wersja do druku