Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° 2021
° Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r
° Archiwum
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > 2018 strona główna 

2018
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 15:25:35, wprowadzający: Piotr Pacia
Plan postępowań o udzielenie zamówień na
2018r.

Gmina Charsznica zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. z.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 12:56:07 Informację zaktualizowano 2018-01-30 12:59:29, wprowadzający: Piotr Pacia
ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


ODWOŁANIE PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Charsznica

położonej w miejscowości Miechów-Charsznica składającej się

z działki nr 581/39 o pow. 0,1466 ha

 Odwołanie przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 16:49:21, wprowadzający: Piotr Pacia
Ogłoszenie o zmówieniu - Przygotowanie
przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i
zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku
przedszkola w Miechowie-Charsznicy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców 1

Załącznik nr 8 do SIWZ - po modyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy.docx

SIWZ. - Przygotowanie przestrzeni publicznej.pdf

Załącznik nr 1 Formularz_oferty - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy.doc

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola.doc

Załącznik nr 2 oswiadczenie o niezaleganiu - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola.docx

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 6 Wykaz Osob.doc

Załącznik nr 7 Wzór umowy.docx

Załącznik nr 8 Wykaz robót.doc

Załącznik 9 przedmiar przestrzeń.pdf

Załącznik 9 - przedmiar zagospodarowanie przedszkola.pdf

Załącznik 10 - ProjektTechniczny Przestrzeń.zip

Załącznik 10 - Aneks do ProjektTechniczny przestrzń.zip

Załącznik 10 - ProjektTechniczny Przedszkole.zip

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 11:24:49 Informację zaktualizowano 2018-02-14 11:37:12, wprowadzający: Administrator Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie ścieżek
rowerowych oraz infrastruktury obsługi
podróżnych w Gminie Charsznica w systemie
"zaprojektuj i wybuduj"

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otawarcia ofert 4.5.2

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

SIWZ 4.5.2.doc

01_IO_17_PFU_05.2017 4.5.2.doc

załącznik nr 1 Formularz.oferty.doc

Załącznik nr 1a informacja_o_podwykonawcach.doc

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji.doc

załącznik nr 2 istotne_postanowienia.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx.docx

załącznik nr 5 grupa_kapitałowa.doc

załącznik nr 6 Wykaz osob.doc

załącznik nr 7 Wzor_umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz robót.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 11:35:52 Informację zaktualizowano 2018-02-14 11:56:00, wprowadzający: Piotr Pacia
Wykonanie scieżek rowerowych oraz infrastruktury
obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w
systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ 4.5.2

PFU

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 1a informacja o podywkonawcach

Załącznik nr 2 istotne postanowienia

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki udziału

Załącznik nr 4 oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 wzór umowy

załącznik nr 8 wykaz robót

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 14:12:12, wprowadzający: Anna Karpierz
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż samochodu strażackiego.

Ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Ogłoszenie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Umowa

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 13:21:24, wprowadzający: Grażyna Bugaj
OGŁOSZENIE O PRZETARGU "PRZEWÓZ DZIECI DO
SZKÓŁ I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHARSZNICA"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Informacja o wynikach przetargu.pdf

informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ- Dowozy do szkół w Gminie Charsznica.pdf

Zalaczniki Nr 1 - Wzor oferty.doc

Zalacznik Nr 2 - Oswiadczenie o spelnieniu-warunkow.DOC

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw-do wykluczenia.DOC

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie o przynaleznosci-do grupy kapitalowej.DOC

Zalacznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych uslug.doc

Zalaczniki Nr 6 - Wzor wykazu srodkow-transportu niezbednych do wykonania zamowienia.doc

Zalaczniki Nr 7 - Wzor wykazu osob-przewidzianych do wykonania zamowienia.doc

Zalaczniki Nr 8 - Wzor oswiadczenia o-podwykonawcach.doc

Zalacznik Nr 9- Wzor zobowiazania do oddania do-dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobow.DOC

Zalacznik Nr 10 - Wzor umowy.pdf

Załącznik Nr 11 harmonogram przywozów i odwozów, przystanków z liczbą uczniów na poszczególnych trasach.pdf

Załacznik Nr 12 Klauzula RODO .odt

Załacznik Nr 13 oświadczenie od wykonawcy zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 09:46:18 Informację zaktualizowano 2018-07-16 13:18:39, wprowadzający: Administrator Administrator
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI 23.08.2018 NR 597445-N-2018.pdf

SIWZ ODPADY KOMUNALNE 01.2019 12.2020.pdf

Załącznik Nr 1 SIWZ opis przedmiotu zamówienia 01.2017 12.2018.I.pdf

Załącznik Nr 2 SIWZ formularz oferty 2018.pdf

Załącznik Nr 3 SIWZ oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe 2018.pdf

Załącznik Nr 4 SIWZ oświadczenie z art.25a ust.1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia 2018.pdf

Załącznik Nr 5 SIWZ projekt umowy 2018.pdf

Załącznik Nr 6 SIWZ mapa 2018.pdf

Załącznik Nr 7 SIWZ grupa kapitałowa 2018.pdf

Załącznik Nr 8 SIWZ wykaz usług 2018.pdf

Załącznik Nr 9 SIWZ wykaz narzędzi 2018.pdf

Informacja z otwarcia ofert 2018.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 14:21:36, wprowadzający: Administrator Administrator
Nadzór inwestorski nad inwestycją wykonanie
ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi
podróżnych w Gminie Charsznica w systemie
"zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1-Formularz Ofertowy

Załącznik 1a- Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 2-Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3- Oświadczenia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oswiadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 -grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 -wykaz usług

Załącznik nr 7-wykaz osób

Załącznik nr 8- wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 13:47:50, wprowadzający: Anna Karpierz
Podniesienie standardu i estetyzacja budynków
mieszkalnych wielorodzzinnych wraz z otoczeniem

informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 a- Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik 1b - Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załączznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniach

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osoób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzory Umów

Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 - Przedmiarey robót blok 1a

Załącznik nr 9 cd - Przedmiar robót blok 1 b

Załącznik nr 9 cd- przedmiar remont chodnika

Załącznik nr 9 cd - przedmiar roboty malarckie 1a

Załącznik nr 9 cd - przedmiar roboty malarskie 1b

Załączznik nr 10 - dokumentacja projektowa - projekt 1a

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektowa - audyt 1a

Zaącznik nr 10 cd- Dokumentacja projektowa STWIOR 1a

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektowa - projekt 1b

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektow -audyt 1b

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektowa - STWIOR 1b

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektowa - STWIOR remont chodnika

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektowa - STWIOR roboty malarskie

Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 14:17:34, wprowadzający: Anna Karpierz
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 16:36:12, wprowadzający: Administrator Administrator
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego.pdf

SIWZ - kredyt długoterminowy.pdf

Załącznik nr 1 - oferta - kredyt długoterminowy.pdf

Załącznik nr 2 - harmonogram - kredyt długoterminowy.pdf

Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie - kredyt długoterminowy.pdf

Załącznik nr 4 - oświadczenie-podstawy-wykluczenia - kredyt długoterminowy.pdf

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa - kredyt długoterminowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 12:30:54, wprowadzający: Administrator Administrator
Udzielenie Gminie Charsznica kredytu
długoterminowego

Informacja dla Wykonawców nr 1.pdf

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.pdf

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf

Załącznik nr 7 - Uchwała Nr XL 275 2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

Załącznik nr 8 - Uchwała WFP z 30 lipca 2018 roku.pdf

Załącznik nr 9 - Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Charsznica kredytu długoterminowego.pdf

Załącznik nr 10 - Uchwała w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Charsznica.pdf

Załącznik nr 11 - Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.pdf

Załącznik nr 12 - Uchwała w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018-2022.pdf

Załącznik nr 13 - opinia RIO z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf

Załącznik nr 14 - opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf

Załącznik nr 15 - Skonsolidowany bilans 2016.pdf

Załącznik nr 16 - Skonsolidowany bilans 2017.pdf

Załącznik nr 17 - Informacja o kredytach i pożyczkach.pdf

Załącznik nr 18 - rb-27s za IV kw 2016.pdf

Załącznik nr 19 - rb-28 s za IV kw 2016.pdf

Załącznik nr 20 - rb-N za IV kw 2016.pdf

Załącznik nr 21 - rb-NDS za IV kw 2016.pdf

Załącznik nr 22 - rb-Z za IV kw 2016.pdf

Załącznik nr 23 - 27_S IV kw. 2017.pdf

Załącznik nr 24 - 28_S IV kw. 2017.pdf

Załącznik nr 25 - RB_N IV kw. 2017.pdf

Załącznik nr 26 - RB_NDS IV kw. 2017.pdf

Załącznik nr 27 - RB_Z IV kw. 2017.pdf

Załącznik nr 28 - 27_S II kw. 2018.pdf

Załącznik nr 29 - 28_S II kw. 2018.pdf

Załącznik nr 30- RB_N II kw. 2018.pdf

Załącznik nr 31 -RB_NDS II kw. 2018.pdf

Załącznik nr 32 - RB_Z II kw. 2018.pdf

Załącznik nr 33 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok dla Wójta Gminy Charsznica.pdf

Załącznik nr 34 uchwała nr XL 276 2018 w sprawie zmian w budżecie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 12:56:20, wprowadzający: Administrator Administrator
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłoszenie nr 500281214-N-2018.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018.pdf

Informacja z otwarcia ofert 2018 II.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 633000-N-2018 2018.10.08.pdf

SIWZ ODPADY KOMUNALNE 01.2019-12.2019.pdf

Załącznik nr 1 SIWZ opis przedmiotu zamówienia 01.2019-12.2019.pdf

Załącznik nr 2 SIWZ formularz oferty 2018.pdf

Załącznik nr 3 SIWZ oświadczenie z art.25a ust.1 ustawy Pzp warunki udziału postepowanie jednoetapowe 2018.pdf

Załącznik nr 4 SIWZ oświadczenie z art.25a ust.1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia_2018.pdf

Załącznik nr 5 SIWZ projekt umowy 2018.pdf

Załącznik nr 6 SIWZ mapa 2018.pdf

Załącznik nr 7 SIWZ grupa kapitałowa 2018.pdf

Załącznik nr 8 SIWZ wykaz usług 2018.pdf

Załącznik nr 9 SIWZ wykaz narzędzi 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 13:34:29, wprowadzający: Administrator Administrator
Informacja o unieważnieniu postępowania -
Udzielenie Gminie Charsznica kredytu
długoterminowego
 Informacja o unieważnieniu postępowania - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 15:26:03, wprowadzający: Administrator Administrator
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Udzielenie
Gminie Charsznica kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu.pdf

SIWZ - kredyt - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu.pdf

Załącznik nr 1 - oferta - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu.pdf

Załącznik nr 2 - harmonogram - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu.pdf

Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki-udziału-postępowanie - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu.pdf

Załącznik nr 4 - oświadczenie-podstawy-wykluczenia - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu.pdf

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 14:28:39, wprowadzający: Administrator Administrator
Podniesienie standardu i estetyzacji budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik 1b - Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 2 - Oświdczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 - Oświdczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

Załącznik 5 - Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osoó które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzory umów

Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - blok 1 a

Załącznik nr 9 cd - przedmiar robó t- blok 1 b

Załącznik nr 9 cd - przedmiar - remont chodnika

Załącznik nr 9 cd - przzedmiar - roboty malarskie 1a

Załącnik nr 9 cd - przedmiar - roboty malarsie 1 b

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - projekt 1a

Załączznik nr 10 cd - dokumentacja projektowa - audyt 1 a

Załącznik nr 10 cd - dokumentacja projektowa STWIOR 1 a

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektowa - projekt 1b

Załącznik nr 10 cd - dokumentacja projektowa - audyt 1b

Załącznik nr 10 cd - dokumentacja projektowa - STWIOR 1 b

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektowa - STWIOR remont chodnika

Załącznik nr 10 cd - Dokumentacja projektowa - STWIOR roboty malarskie

Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podywkonawstwo

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-22 13:15:11, wprowadzający: Anna Karpierz
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu -
"Udzielenie Gminie Charsznica kredytu
długoterminowego"
 Zbiorcze zestawienie ofert - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-22 16:05:10, wprowadzający: Administrator Administrator
Podniesienie standardu i estetyzacja budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 15:23:36 Informację zaktualizowano 2018-12-17 12:43:26, wprowadzający: Administrator Administrator
Udzielenie Gminie Charsznica kredytu
długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

SIWZ - Kredyt - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.doc

Załącznik nr 1 - Oferta - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.doc

Załącznik nr 2 - Harmonogram - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału postępowanie - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie podstawy wykluczenia - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.docx

Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.doc

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 7 - Uchwała Nr II 7 2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 8 - Uchwała WFP z 3 grudnia 2018 roku.pdf

Załącznik nr 10 - Uchwała w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Charsznica - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 11 - Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 12 - Uchwała w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018-2022 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 13 - Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 14 - Opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 15 - Skonsolidowany bilans 2016 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 16 - Skonsolidowany bilans 2017 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 17 - Informacja o kredytach i pozyczkach - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.doc

Załącznik nr 18 - RB-27s za IV kw 2016 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 19 - RB-28 s za IV kw 2016 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 20 - RB-N za IV kw 2016 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 21 - RB-NDS za IV kw 2016 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 22 - RB-Z za IV kw 2016 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 23 - 27_S IV kw. 2017 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 24 - 28_S IV kw. 2017 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 25 - RB_N IV kw. 2017 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 26 - RB_NDS IV kw. 2017 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 27 - RB_Z IV kw. 2017 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 28 - 27_S III kw. 2018 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 29 - 28_S III kw. 2018 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 30 - RB_N III kw. 2018 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 31 - RB_NDS III kw. 2018 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 32 - RB_Z III kw. 2018 - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 33 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok dla Wójta Gminy Charsznica - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 34 - Uchwała nr II 8 2018 w sprawie zmian w budżecie - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

Załącznik nr 35 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek - Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:55:17 Informację zaktualizowano 2018-12-17 12:44:00, wprowadzający: Administrator Administrator
wersja do druku