Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° 2021
° Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r
° Archiwum
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > 2017 strona główna 

2017
Udzielenie Gminie Charsznica kredytu
długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500002207-N-2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2017

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 620121-N-2017

SIWZ-udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN

Załącznik nr 1- wzór formularza oferty

Załącznik nr 2-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4- informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Załącznik nr 6- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Załącznik nr 7-Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załącznik nr 8-Uchwała WPF z 20 czerwca 2017 roku

Załącznik nr 9-Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Charsznica kredytu długoterminowego

Załącznik nr 10 - Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Charsznica

Załącznik nr 11- Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.

Załącznik nr 12- Uchwała w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finasowej Gminy Charsznica na lata 2017-2022

Załącznik nr 13-Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 14-Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 15- Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

Załącznik nr 16- Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok. rok.

Załącznik nr 17 - Informacja o zaciągniętych przez Gmine Charsznica kredytach i pożyczkach.

Załącznik nr 18- Spr. rb-NDS za 2015 rok.

Załacznik nr 19- Spr. rb-27s za 2015 rok.

Załącznik nr 20-Spr. rb-28s za 2015 rok.

Załącznik nr 21- Spr. rb-N za 2015 rok.

Załącznik nr 22- Spr. rb-Z za 2015 rok.

Załącznik nr 23- Spr. rb-27s za 2016 rok.

Załącznik nr 24- Spr. rb-28s za 2016 rok.

Załącznik nr 25- Spr. rb-N za 2016 rok.

Załącznik nr 26- Spr. rb-NDS za 2016 rok.

Załącznik nr 27- Spr. rb-Z za 2016 rok.

Załącznik nr 28- Spr. rb-27s za III kw. 2017 rok.

Załącznik nr 29-Spr. rb-28s za III kw 2017 rok.

Załącznik nr 30-Spr. rb-NDS za III kw 2017 rok.

załącznik nr 31- Spr. rb-N za III kw 2017 rok.

Załącznik nr 32- Spr. rb-Z za III kw 2017 rok.

Załącznik nr 33- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok dla Wójta Gminy Charsznica

Załącznik nr 34- Uchwała w sprawie zmiany WPF z 10 listopada 2017 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 11:09:47, wprowadzający: Izabela Micyk
Świadczenie usługi dostępu do Internetu w
ramach trwałości projektu „eCharsznica –
dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój
Gminy"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi nr 500068938-N-2017 -Internet 2018-2020

Informacja o wynikach -Internet 2018-2020

Informacja z otwarcia ofert-INTERNET 2018-2020

Wyjaśnienie treści specyfikacji RI.042.6.2017.pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy -Internet 2018-2020 Aktualizacja.doc

Ogloszenie o zamówieniu nr 602705-N-2017.htm

SIWZ - Internet 2018-2020.doc

Załacznik 1 Lista adresów - Internet 2018-2020.pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o braku podstaw do wykluczenia - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 5 Umowa wzór - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie Wnioskodawcy o grupie kapitałowej - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 7 Wykaz usług wykonanych - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 8 Informacja czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego Obowiązku podatkowego - Internet 2018-2020..doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 12:47:30 Informację zaktualizowano 2017-10-23 13:46:10, wprowadzający: Anna Karpierz
Przebudowa parteru budynku Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Charsznicy – ośrodek w
Tczycy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500022506-N-2017 .pdf

Informacja o wynikach - ośrodek Tczyca.pdf

Informacja z otwarcia ofert - ośrodek w Tczycy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 552737-N-2017.html

SIWZ art 24aa - Tczyca Ośrodek.doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty - Tczyca.doc

Załącznik nr 1a oświadczenie o podwykonawcach - Tczyca.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu - Tczyca.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie - Tczyca.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia - Tczyca.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa - Tczyca.doc

Załącznik nr 6 Wykaz_osob - Tczyca.doc

Załącznik nr 7 Wzór umowy - Tczyca.doc

Załącznik nr 8 Wykaz_robót - Tczyca.doc

Załącznik nr 9 STWiOR, przedmiary - Tczyca.pdf

Załacznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia - Tczyca.zip

Załącznik nr 11 do SIWZ - Tczyca.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-18 09:27:43, wprowadzający: Mateusz Peroń
Przebudowa parteru budynku Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Charsznicy – ośrodek w
Tczycy

Ogłoszenie o zamówieniu 538779-N-2017

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - Ośrodek Tczyca.pdf

SIWZ art 24aa - Tczyca.doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty - Tczyca.doc

Załącznik nr 1a oświadczenie o podwykonawcach - Tczyca.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu - Tczyca.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie - Tczyca.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia - Tczyca.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa - Tczyca.doc

Załącznik nr 6 Wykaz_osob - Tczyca.doc

Załącznik nr 7 Wzór umowy - Tczyca.doc

Załącznik nr 8 Wykaz_robót - Tczyca.doc

Załącznik nr 9 STWiOR, przedmiary - Tczyca.pdf

Załacznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia - Tczyca.zip

Załącznik nr 11 do SIWZ - Tczyca.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 13:12:54 Informację zaktualizowano 2017-07-17 15:16:04, wprowadzający: Mateusz Peroń
Budowa publicznego przedszkola gminnego w
Miechowie-Charsznicy - stan surowy zamknięty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 93950_2017.html

Informacja o wynikach - Przedszkole stan surowy.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przedszkole stan surowy.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr 73291 - 2017.docx

SIWZ art 24aa.doc

załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

załącznik nr 6 Wykaz_osob.doc

załącznik nr 7 Wzór umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

załącznik nr 9 Przedmiary.pdf

załącznik nr 9 STWIOR.pdf

Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia.zip

załącznik nr 11 istotne_postanowienia.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-25 14:06:59, wprowadzający: Mateusz Peroń
publicznego przedszkola gminnego w
Miechowie-Charsznicy

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów nr 2.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1.pdf

ogłoszenie o zamówieniu 47005 - 2017 z dnia 2017-03-20 .docx

SIWZ art 24aa.doc

załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

załącznik nr 6 Wykaz_osob.doc

załącznik nr 7 Wzór umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

załącznik nr 9 Przedmiary.pdf

załącznik nr 9 STWIOR.pdf

Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia.zip

załącznik nr 11 istotne_postawnowienia.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-20 14:02:10, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Charsznica w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie
biletów miesięcznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-DOWOZY 2017.htm

Informacja o wynikach - dowozy.pdf

informacja z otwarcia ofert - dowozy.pdf

Publikacja BZP.htm

SIWZ dowozy.doc

Załącznik nr 1 formularz oferty dowozy.doc

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ__-_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.doc

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_warunki_udzialu-1.doc

Załącznik nr 4 wykaz usług.doc

Załącznik nr 5 wykaz narzędzi.doc

Załącznik nr 6 wykaz osób.doc

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_dot._grupy_kapitalowej.doc

Załącznik nr 8 wzór umowy.doc

Załącznik Nr 9 zestawienie godzin odjazdów i dojazdów, przystanków z liczbą uczniów na poszczególnych trasach.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 15:52:25, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku