Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
° 2010
° 2011
- Budowa budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza,gm. Charsznica
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2011 > Budowa budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza,gm. Charsznica strona główna 

Budowa budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza,gm. Charsznica

Znak OS –  7625/5/2010                                                      Miechów-Charsznica dn. 14.06.2011 r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


 


Działając na podstawie art. 49 Kpa, w związku z art. 97 § 2 Kpa zawiadamiam, że Wójt Gminy Charsznica postanowieniem z dnia 03.06.2011 r., znak OS-7625/5/2010 odwiesił zawieszone z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza, gm. Charsznica


 


Postępowanie administracyjne prowadzone jest na wniosek „Agro-Wit” Agnieszka Malinowska, Jelcza 200A, 32-250 Charsznica.


 


Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Charsznica,                          ul. Kolejowa 20 , 32-250 Charsznica, pok. 24, tel. 41 – 38-36-162 w. 24 w godzi. 7.30 –15.30.


 


Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


 


 


 


 


 


 


Znak OS –  7625/5/2010                                                        Miechów-Charsznica dn.14.06.2011 r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Urząd Gminy w Charsznicy, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 08.12.2010 r wpłynął wniosek                  „Agro-Wit” Agnieszka Malinowska, Jelcza 200A, 32-250 Charsznica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza, gm. Charsznica


Mając na uwadze, że przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 92, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Charsznica, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 20.06.2011r do 11.07.2011r w Urzędzie Gminy w Charsznicy, pok nr 24, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Charsznica przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 11:42:35 Informację zaktualizowano 2011-06-15 11:43:13, wprowadzający: Mateusz Peroń

Zobacz:
 Budowa budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza,gm. Charsznica . 
wersja do druku