bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Charsznica charsznica.pl
Aktualności i Informacje bieżące strona główna 

Aktualności i Informacje bieżące
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 10:51:53, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 11:42:42, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Obwieszczenie
 Obwieszczenie - Decyzja.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 13:53:41, wprowadzający: Piotr Pacia
Decyzja Starosty Miechowskiego o uznaniu działki
nr 355 w Tczycy za mienie gromadzkie

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257) po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z urzędu o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Tczyca, gm. Charsznica

orzekam

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość, położoną w obrębie Tczyca, gm. Charsznica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 355 o powierzchni 0,2806 ha.

Uzasadnienie

Dnia 28.11.2017 roku Starosta Miechowski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Tczyca, gm. Charsznica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 355 o powierzchni 0,2806 ha. Postępowanie prowadzone było w porozumieniu z Wójtem Gminy Charsznica. W toku postępowania wyjaśniającego dokonano analizy dokumentów posiadanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miechowie, które mają znaczenie w sprawie, to jest map i rejestrów ewidencji gruntów obrębu Tczyca. Zgodnie z wpisami w rejestrach ewidencji gruntów, sporządzonych przy zakładaniu ewidencji gruntów w roku 1965 w pozycji rejestru nr 2 jako władającego działki nr 355 o powierzchni 0,2806 ha wpisano „Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Miechowie – Kółko Rolnicze w Tczycy”. Ustalono również, że dla działki nr 355 w Tczycy nie ma założonej księgi wieczystej. W dniu 14.12.2017 roku przeprowadzono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie rozprawę administracyjną z udziałem przedstawicieli Gminy Charsznica oraz dwóch mieszkańców wsi Tczyca, którzy zostali wskazani do udziału w rozprawie przez Urząd Gminy w Charsznicy. Celem rozprawy było ustalenie sposobu zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem w dniu wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, czyli 5 lipca 1963 roku. Z wyjaśnień złożonych przez uczestników rozprawy wynika, że działka nr 355 w obrębie Tczyca stanowiła grunt przeznaczony do wspólnego użytkowania przez mieszkańców wsi a od początku lat 60-tych XX wieku na działce została zlokalizowana baza Kółka Rolniczego w Tczycy, które funkcjonowało do początku lat 90-tych. Nigdy jednak nie podjęto działań w celu uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. Nieznane są także przypadki roszczeń osób fizycznych do nieruchomości objętej postępowaniem lub jej części. Na podstawie oświadczenia Wójta Gminy Charsznica ustalono, że na terenie wsi Tczyca nie funkcjonuje żadna wspólnota gruntowa w myśl przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Decyzję o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych czyli 5 lipca 1963 roku. Z tego względu decyzja ta ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych potwierdza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy. Mienie gromadzkie służyło i nadal służy ogółowi mieszkańców wsi a w niektórych przypadkach nawet kilku wsi. Zebrany w postępowaniu materiał dowodowy potwierdza, że działka nr 355 w Tczycy była wykorzystywana na cele miejscowej użyteczności publicznej i przeznaczona do wspólnego użytkowania mieszkańców wsi Tczyca zatem w świetle przepisów art. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowi mienie gromadzkie.

Pouczenie

1. Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Tczyca, Urzędu Gminy w Charsznicy, Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Miechowie i Urzędu Gminy Charsznica a także poprzez podanie komunikatu w prasie lokalnej.
2. Decyzja niniejsza po uzyskaniu klauzuli prawomocności stanowi podstawę założenia dla nieruchomości nią objętych księgi wieczystej i wpisania w dziale II tej księgi prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.
3. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Miechowskiego.

 Otrzymują:
1. Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej)
2. Augustyn Skręt- sołtys wsi Tczyca, Tczyca 140, 32-250 Charsznica (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa)
3.Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w/m (do ewidencji gruntów po uprawomocnieniu się)
4. A/a

 

 Decyzja Starosty Miechowskiego o uznaniu działki nr 355 w Tczycy za mienie gromadzkie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-01-29 11:56:24, wprowadzający: Piotr Pacia

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 10:36:20, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 10:59:28, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Zaproszenie na warsztaty - Caritas Diecezji Kieleckiej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 15:05:13, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Obwieszczenie OSM Miechów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. 1405 t.j.). zawiadamia się,że w dniu 23.02.2018 r Wójt Gminy Charsznica wydał decyzję Znak: RGS.6220.2.1.2017 umarzającą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu produkcji produktów mleczarskich o podwyższonej wartości odżywczej przy użyciu urządzeń technologicznych z udziałem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” planowanego do realizacji w Charsznicy ul. Polna 1. Inwestycja zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 89/7 i 90/5 obręb Ciszowice.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Charsznica, pok. nr 24. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Obwieszczenie OSM Miechów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 11:38:16 Informację zaktualizowano 2018-02-26 11:40:07, wprowadzający: Administrator Administrator
 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu : „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 13:58:29, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja KBW o powołanych urzędnikach
wyborczych

W związku z art. 191c  § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) podajemy do publicznej wiadomości informację, iż z dniem 30 kwietnia 2018 roku funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Charsznica pełni Pani Renata Maroszek.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 13:19:43, wprowadzający: Administrator Administrator
 Informacja - Powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 11:21:55, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 TARYFA DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CHARSZNICA
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 12:25:13, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 08:44:01, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Urzędnik wyborczy w gminie Charsznica

W dniu 29 sierpnia 2018r. Pani Renata Maroszek, w związku z pisemną rezygnacją, została odwołana z funkcji urzędnika wyborczego w gminie Charsznica.


Równocześnie na tę funkcję, z dniem 30 sierpnia 2018r., został powołany Pan Fryderyk Oliwa.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 14:43:24, wprowadzający: Administrator Administrator
Nowe kryteria dochodowe i wysokość zasiłków z
pomocy społecznej.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 12:24:11, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
- jak otrzymać wsparcie w 2018 roku?
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 12:27:41, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja na temat wzrostu kwot zasiłku
pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów
osób dorosłych.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 15:18:47, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i
statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku
zwiększającym
 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 13:27:04, wprowadzający: Administrator Administrator
Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z
Funduszy Europejskich
 Zaproszenie na kosultacje
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 10:05:26, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja o wynikach
 Informacja o wynikach - SUG Charszn18122714230.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 15:39:28, wprowadzający: Administrator Administrator
Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie
"Uwierz w siebie"
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-03 15:29:12, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Udzielenie Gminie Charsznica kredytu
długoterminowego - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA - Usługi
Gmina Charsznica: „Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

 Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 662037-N-2018

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Charsznica, Krajowy numer identyfikacyjny 291010027, ul. ul. Kolejowa  20, 32-250   Charsznica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 41 3836110, e-mail urzad@charsznica.pl, faks 41 3836240.
Adres strony internetowej (url): www.charsznica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Fn.303.35.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Charsznica zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 1) Przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych przez Gminę Charsznica zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31.12.2023 r. Uruchomienie kredytu nastąpi maksymalnie w terminie do dnia 31.12.2018 r. 3) Proponowany harmonogram spłat kredytu w kwocie 500 000,00 zł w raz z odsetkami: 1. 31.03.2020 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 2. 31.06.2020 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 3. 30.09.2020 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 4. 31.12.2020 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 5. 31.03.2021 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 6. 30.06.2021 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 7. 30.09.2021 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 8. 31.12.2021 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 9. 31.03.2022 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 10. 31.06.2022 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 11. 30.09.2022 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 12. 31.12.2022 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 13. 31.03.2023 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 14. 30.06.2023 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 15. 30.09.2023 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 16. 31.12.2023 – w wysokości 31 250,00 + odsetki 4) Ostateczny termin uruchomienia kredytu przypada na 31.12.2018 roku. 5) Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. 6) Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M (stopa procentowa dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych) z ostatniego dnia roboczego miesiąca + marża banku stała dla całego okresu kredytowania 7) Do naliczana odsetek w okresie kredytowania stosowany będzie kalendarz rzeczywisty tj. aktualna liczba dni w miesiącu (365/366) 8) Odsetki będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia. 9) Karencja w spłacie rat kredytu do 30.03.2020 r. 10) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu. Zastrzeżenie obejmuje również sytuację wcześniejszej spłaty kredytu lub niewykorzystania całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającemu. 11) Skrócenie okresu kredytowania – Aneks do umowy bez dodatkowych opłat. 12) Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 13) Zamawiający informuje, że przy udzieleniu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana wysokość zaciąganego kredytu jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana wysokość kredytu, która zostanie zaciągnięta to 50 000,00 zł.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 53746.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Krakowska 26
Kod pocztowy: 32-240
Miejscowość: Wolbrom
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53287.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53287.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53287.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 11:55:05 Informację zaktualizowano 2019-01-16 11:57:44, wprowadzający: Administrator Administrator
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019R i
statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku
zwiększającym
 OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019R STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI I WSKAŻNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM WSKAŻNIK.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 10:53:33, wprowadzający: Administrator Administrator
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019R i
statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku
zwiększającym - AKTUALIZACJA I
 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019R i statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym - AKTUALIZACJA I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 10:34:29, wprowadzający: Administrator Administrator
 Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 08:34:58, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Szkolenie dla rolników dotyczące
Ogólnopolskiego programu regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.
 Zaproszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 08:31:41, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020
roku, statystycznej liczbie uczniów oraz
wskaźniku zwiększającym
 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 14:24:49, wprowadzający: Administrator Administrator
 Program "Wspieraj Seniora"
Data wprowadzenia informacji 2020-11-17 12:34:46, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Posiłek w szkole i w domu w 2021 roku
 Informacja dot. programu.
Data wprowadzenia informacji 2021-01-11 10:31:10, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Program "Wspieraj Seniora"
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2021-01-27 09:04:44 Informację zaktualizowano 2021-01-27 09:06:37, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie zatwierdzająca taryfę za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Charsznica, na okres 3
lat.
 DECYZJA WA.RZT.70.53.2021/5
Data wprowadzenia informacji 2021-07-07 14:28:06 Informację zaktualizowano 2021-07-07 14:35:32, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja - dodatek osłonowy
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 13:32:36, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej
kontroli źródeł ogrzewania.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) Wójt Gminy Charsznica informuje, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają  osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-22 15:32:27, wprowadzający: Administrator Administrator
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl