bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Charsznica charsznica.pl
Aktualności i Informacje bieżące strona główna 

Aktualności i Informacje bieżące
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 10:51:53, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 11:42:42, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Obwieszczenie
 Obwieszczenie - Decyzja.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 13:53:41, wprowadzający: Piotr Pacia
Decyzja Starosty Miechowskiego o uznaniu działki
nr 355 w Tczycy za mienie gromadzkie

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257) po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z urzędu o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Tczyca, gm. Charsznica

orzekam

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość, położoną w obrębie Tczyca, gm. Charsznica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 355 o powierzchni 0,2806 ha.

Uzasadnienie

Dnia 28.11.2017 roku Starosta Miechowski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Tczyca, gm. Charsznica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 355 o powierzchni 0,2806 ha. Postępowanie prowadzone było w porozumieniu z Wójtem Gminy Charsznica. W toku postępowania wyjaśniającego dokonano analizy dokumentów posiadanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miechowie, które mają znaczenie w sprawie, to jest map i rejestrów ewidencji gruntów obrębu Tczyca. Zgodnie z wpisami w rejestrach ewidencji gruntów, sporządzonych przy zakładaniu ewidencji gruntów w roku 1965 w pozycji rejestru nr 2 jako władającego działki nr 355 o powierzchni 0,2806 ha wpisano „Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Miechowie – Kółko Rolnicze w Tczycy”. Ustalono również, że dla działki nr 355 w Tczycy nie ma założonej księgi wieczystej. W dniu 14.12.2017 roku przeprowadzono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie rozprawę administracyjną z udziałem przedstawicieli Gminy Charsznica oraz dwóch mieszkańców wsi Tczyca, którzy zostali wskazani do udziału w rozprawie przez Urząd Gminy w Charsznicy. Celem rozprawy było ustalenie sposobu zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem w dniu wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, czyli 5 lipca 1963 roku. Z wyjaśnień złożonych przez uczestników rozprawy wynika, że działka nr 355 w obrębie Tczyca stanowiła grunt przeznaczony do wspólnego użytkowania przez mieszkańców wsi a od początku lat 60-tych XX wieku na działce została zlokalizowana baza Kółka Rolniczego w Tczycy, które funkcjonowało do początku lat 90-tych. Nigdy jednak nie podjęto działań w celu uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. Nieznane są także przypadki roszczeń osób fizycznych do nieruchomości objętej postępowaniem lub jej części. Na podstawie oświadczenia Wójta Gminy Charsznica ustalono, że na terenie wsi Tczyca nie funkcjonuje żadna wspólnota gruntowa w myśl przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Decyzję o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych czyli 5 lipca 1963 roku. Z tego względu decyzja ta ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych potwierdza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy. Mienie gromadzkie służyło i nadal służy ogółowi mieszkańców wsi a w niektórych przypadkach nawet kilku wsi. Zebrany w postępowaniu materiał dowodowy potwierdza, że działka nr 355 w Tczycy była wykorzystywana na cele miejscowej użyteczności publicznej i przeznaczona do wspólnego użytkowania mieszkańców wsi Tczyca zatem w świetle przepisów art. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowi mienie gromadzkie.

Pouczenie

1. Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Tczyca, Urzędu Gminy w Charsznicy, Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Miechowie i Urzędu Gminy Charsznica a także poprzez podanie komunikatu w prasie lokalnej.
2. Decyzja niniejsza po uzyskaniu klauzuli prawomocności stanowi podstawę założenia dla nieruchomości nią objętych księgi wieczystej i wpisania w dziale II tej księgi prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.
3. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Miechowskiego.

 Otrzymują:
1. Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej)
2. Augustyn Skręt- sołtys wsi Tczyca, Tczyca 140, 32-250 Charsznica (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa)
3.Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w/m (do ewidencji gruntów po uprawomocnieniu się)
4. A/a

 

 Decyzja Starosty Miechowskiego o uznaniu działki nr 355 w Tczycy za mienie gromadzkie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-01-29 11:56:24, wprowadzający: Piotr Pacia

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 10:36:20, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 10:59:28, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Zaproszenie na warsztaty - Caritas Diecezji Kieleckiej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 15:05:13, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Obwieszczenie OSM Miechów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. 1405 t.j.). zawiadamia się,że w dniu 23.02.2018 r Wójt Gminy Charsznica wydał decyzję Znak: RGS.6220.2.1.2017 umarzającą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu produkcji produktów mleczarskich o podwyższonej wartości odżywczej przy użyciu urządzeń technologicznych z udziałem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” planowanego do realizacji w Charsznicy ul. Polna 1. Inwestycja zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 89/7 i 90/5 obręb Ciszowice.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Charsznica, pok. nr 24. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Obwieszczenie OSM Miechów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 11:38:16 Informację zaktualizowano 2018-02-26 11:40:07, wprowadzający: Administrator Administrator
 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu : „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 13:58:29, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja KBW o powołanych urzędnikach
wyborczych

W związku z art. 191c  § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) podajemy do publicznej wiadomości informację, iż z dniem 30 kwietnia 2018 roku funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Charsznica pełni Pani Renata Maroszek.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 13:19:43, wprowadzający: Administrator Administrator
 Informacja - Powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 11:21:55, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 TARYFA DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CHARSZNICA
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 12:25:13, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 08:44:01, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Urzędnik wyborczy w gminie Charsznica

W dniu 29 sierpnia 2018r. Pani Renata Maroszek, w związku z pisemną rezygnacją, została odwołana z funkcji urzędnika wyborczego w gminie Charsznica.


Równocześnie na tę funkcję, z dniem 30 sierpnia 2018r., został powołany Pan Fryderyk Oliwa.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 14:43:24, wprowadzający: Administrator Administrator
Nowe kryteria dochodowe i wysokość zasiłków z
pomocy społecznej.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 12:24:11, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
- jak otrzymać wsparcie w 2018 roku?
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 12:27:41, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja na temat wzrostu kwot zasiłku
pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów
osób dorosłych.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 15:18:47, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i
statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku
zwiększającym
 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 13:27:04, wprowadzający: Administrator Administrator
Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z
Funduszy Europejskich
 Zaproszenie na kosultacje
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 10:05:26, wprowadzający: Grażyna Bugaj
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl